Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Spegelbyld
Spegelbyld
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Giny Bastiaans


 

Do bist myn bêste freon, wy ha fan alles dield.

Myn alter ego bist, siz mar myn spegelbyld.

Ús freonskip gie dochs op in kweade dei ferlern.

Mei op myn siel in grutte kras,

woe ik dij net mear sjen.

 

Ik wie dij kwyt, en ik, ik fielde inkeld spyt. 

It wie as wie ‘k mei dij, mysels in bytsje kwyt.

Ek al die dy kras op myn siel noch altyd sear,

mar it gemis fan dij myn freon,

die dat noch folle mear.

 

As der in feest te fieren is

as ik in plan op tafel lis,

of ha ik twifels oer de goeie wei,

bisto dy freon foar my.

As ik it libben net ferstean.

Net mear begryp hoe’t dingen gean

en bin ‘k fertrietlik op in dei ,

bisto dy freon foar my.

 

Ik woe dy tiid werom, luts myn jas oan en ik gie.

Om dij te sizzen, freon, wat ik te sizzen hie.

Mar ‘k seach fan fier de doar al iepen stean by dij.

En foar’t ik ien wurd sei,