Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Mem
Mem
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Adri de Boer


Mem is Mem foar al bern

Mem is Mem in libben lang

is Mem fan moarns oan’t lette jûn

By har bin ik ek nea bang.

Mem is altyd tûzenpoat

In mem dy’t alles sjochyt

 

Sy wit ek it bernesear

Troch har skynt altyd ljocht.

Mem wit oeral antwurd op.

Sy is in ikoan

 

Mem it beaken  yn ’t gesin

Dat is sy  jimmeroan.

Mem docht pleisters op de wûnen

mei in memmetút

En as de triennen fallen binn’

is ’t goed wer einbeslút.

 

Fansels is sy de bêste mem

dy't ik my mar winskje kin

Gjin inkele Mem is sa mem

De spil yn it gesin.

Mem geduldich en sa leaf

 Mem ek foar de nacht

Yn bêd hear ik noch Mem har  stim

Sy hâldt ek de wacht .

 

Mem, it is no oars as earst

Dêr wêr mem no is.

Mem is it nije paad yngien

Foar my is ’t no gemis.

Mem hie oeral antwurd op

Sy wie in ikoan

Mar Mem, sy is ivich ús mem

dat bliuwt Mem jimmeroan.