Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
De Stambeam ( Familytree Venice )
De Stambeam ( Familytree Venice )
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
oersetting Venice Family tree

 

As beakens yn ‘e wyn,      

sa mei elkoar hjir stean.                  

No dizze stoarm te gean,

kinn’ dêr net ûnderút.                        

Meiïnoar op dit plak,                                                              

hân yn hân de leechte diele.  

Dyn waarme freonskip fiele,

hjir ta einbeslút.

 

No sizze wy farwol                                                                

en witte hiel goed,

hjir mei syn allen,                         

‘t fielt sa iensum hjoed.                     

It gemis dat bliuwt,                                                                

mar it gûlen ferdwynt.                                                         

‘t Jout wol treast dat libben hieltyd bloeit,                  

en de stambeam altyd groeit.                           

 

Fan in heit op soan, fan mem op dochter,

wurdt de bining trochjûn, dat giet nea foarby.          

Bist no by ús wei,

dêrom dit earbetoan.

Wy stekke kearskes oan.                                                                    

Sa tinke wy oan dy.  

      

No sizze wy farwol

en witte hiel goed,

hjir mei syn allen,

‘t fielt sa iensum hjoed.                     

It gemis dat bliuwt,                                               

mar it gûlen ferdwynt.                                                         

‘t Jout wol treast dat libben hieltyd bloeit,

en de stambeam altyd groeit.

 

De wyn as teken troch ús hierren soeit.

En de stambeam altyd groeit.

 

orizjineel The Familytree Venice                                                                                                                                                                                     oersetting Adri de Boer                                                                                                                                                                                                          Cor Bakker piano                                                                                                                                                                                                                    Adri de Boer sang                                                                                                                                                                                                              Sytse Broersma en Arvan Blok eftergrûnsang