Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
In rêchpûde fol
In rêchpûde fol
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Adri de Boer


Juster wie it noch, dat hjoed oansteande wie

en in deunby takomst noch op steapel stie

Hjoed is alle kearen wer de dei foar moarn

wer ien om fan te learen , sa giet dat jimmeroan.


De ien wit mear fan dit, en de oare mear fan dat

Hoe 't je  't draai' as keare, je stekk' altyd wat op

bagaazje kin elk trochjaan oan wa 't it hearre wol

Sa komme alle rêchpûden mei ûnderfinings fol


Om dêr wat mei te dwaan ha 'k in libbenlang de tiid

tink net oan hoe lang dat duorje sil, dan fielt it net as striid

Ik bin in lytse skeakel yn de maatskippij

wat ik wit dat wit ik en jou it troch oan dy


Juster wie hjoed takomst en no is foar dêrnei

nim ik fan hjoed it goeie as bagaazje mei my mei

ik bin beknipe troch 't ferline, betûft yn wa 'k no kin

mei fallen en mei opstean bin ik wurden wa 't ik bin


Yn 'e rin fan de jierren wurde wy miskien ea wiis

mei âlderein en jongfolk wurdt it libben eins nea griis

salang ik hjir noch omstap meitsje ik ferskes op rym

dêr liz ik myn bagaazje al sjongende yn.


Hieltyd wer opnij is der wer in dei

wer ien om te libjen dat jildt foar dy en my

moarn is no de takomst dat hie ik ek al sein

de rêchpûde ha 'k by my en ik brûk him ta de ein.