Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Altyd by my
Altyd by my
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Sytse Broersma

Altyd by my   

We wienen noch jonges, foar `t earst op fakânsje

`t Wie earne yn Drinte, de sinne wie myld

In wolkleaze simmer, sa `t ik der tsjin oan sjoch

We wienen noch jong en wat wyld

Moarns sliepten we út, middeis swimme by `t marke,

Dan bier by de tinte, en jûns wer op stap

De wrâld lake ús ta, elk geheim hie in doarke

It libben wie ien grutte grap

En doe seach ik dy, by ús marke ferskinen

Ik krige it waarm, ik wist net hoe `k it hie

Ik woe mar it leafst ûnder wetter ferdwine

Mar ik koe net bewege, en ik stie dêr `t ik stie

No wie it net sa dat ik hielendal neat wend wie

Mar dit fielde oars, `k wie der wol wat foar wei                            

En dochs wie it krekt as at `k dy altyd kend hie

En doe kaamst yn `t wetter by my

Ik seach yn dyn eagen, it wie as waard `k wekker

Yn in ivige dei dy `t nea moarn wurde soe

It wetter dat slút` om ús hinn’ as in tekken

Dêr `t ik nea ûnder wei komme woe

 

Ik seach om my hinne op syk nei myn maten

Se wien` yn gjin fjilden of wegen te sjen

It wie as hie elts dizze dei yn de gaten

Dat je soms better fuort wêze kin

`k Ha dy nea wer sjoen, mar `t wie op in moandei (mendje

Doe seach ik in famke mei eagen lyk as dy

Dy eagen dêr woe ik foar ivich yn wenje

En sy is noch altyd by my

Tekst ; Sytse Broersma

Muzyk; Adri de Boer