Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Bring my dat Liet
Bring my dat Liet

Bring my dat liet

Bring my dat liet,

it liet fan de seizoenen,

de lûden fan de maitiid,

it is it moaiste liet.

Lamkes yn ‘e finne,

ljipkes dy’t beminne

en at wy lokkich binne, 

hearst gryt o gryt.

Bring my dat liet,

it liet fan de seizoenen,

it liet fan de simmer,

it is it moaiste liet.

In famke mei in jonge,

in geal begjint te sjongen,

de nacht dy’t rein en tonger

en ús kuolte biedt.   

Bring my dat liet,

it liet fan de seizoenen,

it liet fan de hjerst,

it is it moaiste liet.

De stoarm dy’t dêrbûten,

slacht tsjin de ruten,

it bêd docht fertuten,

it sliept sa waarm en swiet.

Bring my dat liet,

it liet fan de seizoenen,

it liet fan de winter,

it is it moaiste liet,

fan ferhalen dy’t komme,

carols wurde songen,

earste stappen nommen,

yn ‘e farske snie.

Sjong my dat liet,

it liet fan de seizoenen,

it liet fan alle kleuren

dat is it moaiste liet.

fan hjerst oan’t  simmerloften,

de kleuren hieltyd oarser  

it ljocht dat wer feroaret

is it moaiste liet.

 

tekst Giny Bastiaans

Muzyk Adri de Boer