Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Dêr waait de wyn
Dêr waait de wyn

Dêr waait de wyn

As it simmerdeis reint en op ‘e nij yn  ‘e moarn

It libben net laket ha ik it besjoen

Dan wol ik hjir wei, ryd op myn Tom Tom

nei de waarmte fier fuort, en ik wol noait werom.

Mar dêr yn ‘e hitte dy hitte rûnom

Wol ik it wol witte ik moat wer werom,

nei dy loft mei koppige wolken deryn

dan wol ik nei Fryslân want dêr waait de wyn.

 As de krante wer swart sjocht, polityk yn ‘e tiis

en elkenien foetert op wyt swart as griis.

As elkenien oars wol en ik wol net mei.

Dan griist it my oan hjir. DDan moat ik hjir wei.

En út en troch moat ik nei it westen fan ’t lân.

Dan ha ik it hjir mei ús sfearke wol hân.

Mar dêr yn ‘e file sjoch ik út myn rút,

Gâns diken en auto’s. It swit brekt my út

Tekst Giny Bastiaans

Muzyk Adri de Boer