Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Foar har
Foar har

Foar  har                                                                            

 Sy ferstiet de keunst fan by my hearen

Yn myn lichem, yn myn tinken dêr is sy

Yn myn eagen is se, yn myn earen

Se heart en sjocht myn hiele libben mei my mei

 Soms begjint se yn myn hert te sjongen

Sjoch ik nacht, sjocht sy de sinne wer opgean

En troch har fyn ik fansels de gongen

Nei de allerdjipste skat fan ús bestean

 Sa allinne wol ik fierder libje

Skûljend mei inoar

En as ik âld en griis wurd, dan it leafst mei har

Sy kin al myn dreamen en myn sinnen

Al myn haast en al myn hún en (al) myn striid

As ik laitsje   wit sy ek myn triennen

Dy `t dêr efter lizze yn de tiid.

Sa allinne wol ik fierder libje

Skûljend mei inoar

En as ik âld en griis wurd, dan it leafst mei har

Sy is mear as tûzen wurden sizze

Yn myn lichem, yn myn tinken dêr is sy

Mar wa wit in wûnder út te lizzen

En in wûnder draach (nim) ik mei my mei

Orizjineel: Frans Halsema  ; ‘Voor haar’

Oersetting Sytse Broersma /Adri de Boer