Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Skylge
Skylge

Skylge 

Sulvergrize   skelpepaden

de wyn rûst syn lûd

Pears de dúnen  grien de bosken

in eilân yn eb en floed.

de mûzebiter sweeft syn cirkels

in seehûn leit op ’t sân

kloften mieuen lykje te laitsjen,

en de fearboat komt wer oan.

De Noordsee en it waad

omklamje dit lân.

Stryper Wyfke, Brandaris

sinnegiel it strân.

 

Skylge, it eilân fan Bosplaat,

West, Formearum, Midslân, Aasterein.

Skylge mei Cranbery’s, en Súdwester

en ek jeugdsintimint lang ferflein.

 Ik rin troch de geuren

fan frijheid myn paad

Op ’t terras fan in strântinte

Nim ik in jutterke yn ‘t skaad

 Skylge  fan jutters                  

fan fiskers, garnalen,             

it goud fan de Lutine             

en sterke ferhalen.                 

Oeral, dúnen,  skelpepaden   

om it  eilân eb en floed           

 Tekst & Muzyk Adri de Boer