Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Hjoed is hjoed
Hjoed is hjoed

Hjoed is hjoed

Wêrom sitst dêr sa oer yn,                        

wat der letter komt miskyn                       

Letter is sa fier hjir wei.                               

Hjoed is hjoed, dus pluk de dei.                               

Wêrom tinksto toch sa swart

oer wat letter miskien bart

No is alles geef en goed,

ík bin ommers by d  hjoed?

 Wêz net bang foar letter.

letter is sa fier hjir wei. 

Wolst it no noch better?

Hjoed is hjoed, in hiele dei.

 

Kinst it sechje ek miskyn?                         

‘t Seit sa moai wat ik ek fyn:                    

Dat in mins it measte lijt                            

fan de angst foar wat er krijt? 

 ‘t Hat gjin doel dat is beslist

Datst der no as sa mei sitst

datsto âlder wurdst en bryk

Bern, do bist sa geef as kryt.

 Leave santjin noch oan ta.

Botox wolsto dochs net ha ?

Do bist moai sa asto bist.

‘k Wol gjin plaat, ast dat mar witst. 

 Dus sit der mar net oer yn,

wat der letter komt miskyn.

Lit mar komme wat der mei.

Hjoed is hjoed, in hiele dei.

Tekst; Giny bastiaans

Muzyk; Adri de Boer