Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Mei beide hannen oan
Mei beide hannen oan
Tekstschrijver(s)
Giny Bastiaans / Adri de Boer

Mei beide hannen

 

In ienling wie ik doe’ 

sto my temjitte rûnst.  

Do kaamst, do seachst do wûnst

en naamst my by de hân,

woest my dyn leafde jaan.

Ik naam it fan dy oan, 

mei beide hannen oan,

mei beide hannen oan.

 ‘t Wie eefkes dat it oait 

net mear sa mei ús rûn. 

Mar do kaamst do seachst do wûnst

en naamst my by de hân,

woest my dyn leafde jaan.

Ik naam it fan dy oan, 

mei beide hannen oan,

mei beide hannen oan.

 Mei dy wurd ik graach âld,

hoe’t it libben ek mar rint.

Do kaamst do seachst do wûnst.

Ik hâld dy by de hân, 

wol dy myn leafde jaan.

Ik bied it dy hjir oan,

mei beide hannen oan,

mei beide hannen oan.

 

Tekst Giny Bastiaans  

Muzyk Adri de Boer