Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Leau mar yn my
Leau mar yn my
Tekstschrijver(s)
Giny Bastiaans / Adri de Boer

Leau mar yn my

Do leaust yn it lok dat jild dy bied.

Mar it lok giet foarby , en it jild bisto kwyt

Ast net winne kinst nim dyn ferlies

Hast gokt mar ferlern alles hat syn tiid

 De leaust dat it libben  hjirnei fierder giet.

Leaust yn in himel dat dy bestiet

Mar komt op in dy de twifel foarby

Kom dan by my ik bin der foar dy

Ast it net fine kinst it paad bjuster bist

Bleau ik der foar dy leay mar yn my

De leaust wat dy man yn de krante seit

Dat letter it lân it troch him better krijt

Mar aanst op in dei stelt hy dy teloar

Bard net wat ‘r seit en bist der of

Wat stietst foar it rút sjochst eins wol wat

Ik wit  wêrst oan tinkst oan dat wat der bard

Set it fan dy of moarn wer in dei

Tel heldre oeren kom mar by my.

Tekst Giny Bastiaans  

Muzyk Adri de Boer