Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Myn doarp
Myn doarp

Myn doarp

It wennet hjir sa smûk en smout

elkenien kin elkenien.

It fielt wier eltse dei fertroud

fan my krijt it in tsien.

Elk minske oan dit plak ferbûn

wit wol wat dit betsjut.

De sfear sa goed op dizze grûn

ek al wurdt it doarp te grut.

Tûzen beamewallen

omklamje hjir it  libben.

De  lûden yn  dit wâldenlân

binn’ fan kei, skiep en ljippen.

Hânnel yn de Buorren

de grienteboer, de slagterij.

Bakker Bouma’s bôlekuorren

ridend nei in buorkerij.

Alles dêr’t ik gek op bin

kin dit doarp my jaan.

Hjir is myn libben en myn sin

en kin ik it mei dwaan.

En as ik foar in dei as wat

bûten it doarp wat doch.

Kom ik werom fielt as genot

as ik de Wettertoer wer sjoch.

 Alde buerten en gebouen

Meitsje it doarpse sa unyk.

In útsjoch op it fertroude

Dat fielt as smoarend ryk.

En giest it ea ferlitte,

nim mar fan my oan,

dan wolst dyn roots graach witte

do hearst by ‘t doarp gewoan.

 Tekst & Muzyk Adri de Boer