Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
oer alles skynt de sinne
oer alles skynt de sinne

Oer alles skynt de sinne

Yn it westen lûkt de himel ticht,

mar de tún stiet yn it ljocht.

Hy seit: It waar wie hjoed wer neat.

Sy seit: It skuort al troch.

Kinst held’re oeren telle.

Of dy mei waar en wyn.

Alles hat twa kanten,

skaad en sinneskyn.

 

Kinst sizze: ‘t Glês is al heal leech.

mar ek it is heal fol.

As sy seit: Nee, it komt net goed,

seit hy: Ik tink fan wol.

Pake sjongt in lietsje,

Beppe hâldt har stil.

Buorfrou sjocht gelikens

en buorman  it ferskil.

 

Guon sizze dizze jûn wie neat,

wer oaren fûnen it goed.

Foar de jonge is it blomke túch.

Foar it famke  fluitekrûd.

Wylsto seist: It koe better.

Siz ik: ’t Wie bêst genôch.

Unthâldst de goeie dagen,

dan komst de tiid wol troch!

Oer alles skynt de sinne.

Oer alles leit ek skaad.

Kinst held’re oeren neame

of berûne op dyn paad.

Alles hat twa kanten,

yn ‘t kiezen bisto frij,

giest de kant út fan de sinne,

leit de skaadkant efter dij.

Tekst Giny Bastiaans  

Muzyk Adri de Boer