Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Alvestêdetocht
Alvestêdetocht
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Adri de Boer

Alvestêdetocht

Is it winter hat in rider mar oan ien ding o sa ‘n nocht

Dat is de tocht der tochten

Kilometers garje en de redens nochris harje

Hearre nei it waarberjocht

 

Trije dagen fan te foaren

giet de bloeddruk al omheech

We sille ride om ‘e súd

Hiel de media wurdt knetter

fan ús hurd beferzen wetter

It wurd in hype ja absolút

 

Alvestêdetocht , it hiele lân wer sljocht

It sil oangean it sil heve

Alvestêdetocht ir hiele lân wer sljocht

Krij de redens foar it ljocht

 

Transplantaasje fan it iis

Elkenien ferstiet wer frysk

Troch ús âlvestêdetocht

Dweilorkesten rinne waarm

En fan Dokkun oant yn Starum

Poeiermolke útferkocht

 

Pompeblêden út de kast

In waarm ûnthaal foar eltse gast

Fan ús âlvestêdetocht

Stempelhokjes wurde slein

Kleden foar it klúnen lein

De Bonke yn it ljocht

 

Dan giet it oan kjeld hurde wyn

Gean troch it krúske slacht my blyn

Burd en earen stiif fan ’t iis

Kom ik wol foar tôlven oan

Of pas yn ‘e iere moarn

Dat krúske is  in griis