Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Do
Do
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Adri de Boer

 

Tsien jier werom seach ik dy stean                                          

dyn baas sei tsjin my, foar jild mei se gean      

Dyn foarmen perfekt dyn hûd sa glêd                          

better koe 't net, ik naam dy mei út'e stêd        

 

Yn de nachten mei dy wie 'k op myn bêst        

wy hiene sin oan mekoar wy namen gjin rêst

dyn foarmen perfekt, sa amerikaansk                                      

wiest thús yn New-York, bist ek thús yn Harns

 

ik spylje mei dy, ik sjong mei dy                                             

ik aai op dy om, do wit'st wol werom                                      

wy reitsje mekoar, dan sêft, dan wer hurd                               

do bist dysels ik stean foar myn wurd              

                                                                      

Do bist alles foar my, al tink ik soms wol

hoe 't wêze soe sûnder dyn rol                                     

dyn foarmen perfekt, dyn stim o sa waarm

feroarest sels net doe't  ik dy stean liet yn Starum

 

Faak omklamje ik dy dan bin ik benaud                                  

mei in oar yn 'e buert dat fyn 'k net fertroud    

do bist sa perfekt, dat sjocht eltsenien                                     

altyd yn feroaring, do bist net fan stien

 

Do bringst my gelok,mei eltsenien witte                                             

it is stees wer in feest om dy  sjen te litten      

dyn foarmen perfekt, dyn stim altyd geef                                

mei myn earms om dy hinne kom ik op dreef  

 

Dat ik om dy jou, dat is net sa raar                              

al bist net in frou, do bist myn gitaar

                                              

Ik spylje mei dy, ik sjong mei dy

ik aai op dy om, do wit'st wol werom

ik reitsje de snaren, dan sêft dan wer hurd                   

it is ien emoasje yn muzyk en yn wurd