Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Aventoer
Aventoer
Tekstschrijver(s)
Sikke Marinus
Album naam
Adri de Boer

Aventoer                                                          

 

Sjoed dûnse troch it libben op wei nei aventoer                

los fan syn hûs en sibben Sjoerd sit fol fan fjoer            

gjin minsk koe him bine de flinters efternei                    

gjin takomst gjin ferline wa wit wat  siket hy    

hy gong fan hjir nei India ek wie d'r  yn Japan 

no sit hy yn Nigeria wat is d'r moarn fan plan  

hy soe wol fleane wolle want fûgels lykje frei 

mei wolken om syn holle wa  wit wat siket hy 

 

                                                                         

Sjoerd hat it echt besike fan Boedah oan't Bagwan

ma hoe skoan it ek like nea dimde Sjoerd syn brƒn

hy socht mar koe it net fine de innerlike rˆst

flechtsjend foar 't  ferline bleau juster hjoed syn lêst

Sjoerd woe himsels ûntrinne o domme domme Sjoerd

want dêr moat jo begjinnen de spegel fan hjoed

Sjoerd dûnse troch it libben opwei nei aventoer

los fan syn hûs en sibben bleau 'r  allinne oer