Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Allegear rabberij
Allegear rabberij
Tekstschrijver(s)
Giny Bastiaans
Album naam
Adri de Boer

 

Allegear rabberij          

Se sizze dat ik fereale wie op in oar, net mear op dy

dat elkenien yn'e gaten hie, sy wie it net op my

dat ik oeren yn dyn Citroen  nei har foardoar stie te sjen

rabberij oer my

 

Se sizze dat ik de kroech op sneon as lêste man ferliet

en oeren mei in gleske bier by de doar te wachtsjen siet

mei hieltyd wer in nij ferlet fan in lêste sigaret

rabberij

oer my

Leafste myn leafste

Hear no nei my

Hear no nei my

’t is allegear rabberij

 

Se sizze dat'st by dyn mem thús sitst  om't mei sa'n alkoholist

dy't yn syn sliep raast en ropt en skriemt, net mear te libjen is

it is wier, dat doch ik no om dy

dat is noch net foarby

net  foarby

foar my

 

moarn stean ik hjir op'e nij, al praat it doarp oer my

hear der mar net nei

ach kom no mei mei my do kinst net sûnder my

en ik noch minder sûnder dy

it doarp is lucht foar my

tiidfergriemerij

ik hâld gewoan fan dy

dat is noch net foarby