Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
De waarmte fan desimber
De waarmte fan desimber
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer/Giny Bastiaans
Album naam
Adri de Boer

 

It feroaret yn ‘e strjitten,         

stadich falt de snie.                 

Ik  bin al hast ferjitten,

hoe griis en grau it wie.           

Yn ‘e fierte smite bern,

snieballen nei elkoar.   

Gean op yn it boartsjen,          

’t is moai bûtendoar.   

 

Kearskes op ‘e tafel,                

decimber is healwei.                

Oaljebol en wafel,                   

it heart der sa by.                    

De beam wurd wer helle,         

de pyk komt boppe-yn.

Krystferhaal fertelle,        

‘k jit poeiermolke yn.  

 

 

Yn desimber yn desimber,                   

it ’t grize libben fier.                                       

Desimber desimber,                            

de ein fan wer in jier.  

It moaie út ‘t ferline                           

            sil as in sinnedei,                                            

oer ús takomst skine                           

as in gouden wei                                 

 

De iepen hurd knettert waarmte,         

ik smyt wat hout op ’t fjoer.    

Kaartsjes op ‘e skoarstienmantel,         

bringe lok en seine oer.           

Binnen sjitte fonkjes,              

bûten falt de snie.                               

Ik bin alhiel ferjitten,              

hoe grau en griis it wie.                       

 

Hâld fan jannewaris oant novimber,                

noch wat fan de waarmte fêst fan desimber.                

Jouw gjin belies oan grau en griis.