Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Altyd ûnderweis
Altyd ûnderweis
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Jurjen v.d. Meer

Altyd ûnderweis

                                                          

De tiid glydt troch myn fingers,                      

Dat hâldt gjin minske tsjin.                 

7 Dagen yn ‘e wike                                                                            

en altyd tiid te min.                                                    

 

En sjoch ik nei de takomst,                                         

Dan wit ik it faak net.                         

As ‘k hjoed net doar te libjen,                                                

bin ‘k moarn grif ek te let.                  

 

De spieren minder soepel,                                           

De earste grize hier.                                                    

In lêsbril fan de Hema,                                                

In pûn as wat te swier.                                    

 

‘k Ha alles wat ik ha wol,                                            

dochs tink ik dat ‘k  wat mis.                          

Ik fiel my sa ûnrêstich,                                   

Ik wit net wat dat is.                           

                                  

Altyd ûnderweis nei de takomst.                                             

It libben is in fearke op ‘e wyn.                                   

Altyd ûnderweis, in libbenslangelange reis                  

Wêr is it plakje dêr ‘t ik lijte fyn.                                                        

 

‘k Hie eartiids grutte plannen,             

ik woe net yn ‘e rij.                                                                

Want “huisje, boompje, beestje,“                     

Nee, dat wie neat foar my.                                          

 

Myn eigen koers soe ‘k farre                            

En neat dwaan tsjin myn sin.                          

Mar wêr bin ik bedarre,                                               

Dat ik sa oan’t sykjen bin                                            

 

De dreamen dy’t ik dreamde                

binn’ fêstrûn yn ‘e kjeld.                                             

De dagen dy ’t ik ferprutste                             

ik ha se mar net teld.                                       

De tiid raant troch myn fingers           

as lytse flokjes snie.                                                    

In doaze miste kânsen                                                 

wylst ik sa seker wie.