Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Flean op
Flean op
Tekstschrijver(s)
Adri de Boer
Album naam
Adri de Boer

 

Der wurdt wol stikum gnize,                     

Ut 'e hichte kâldwei sein;                    

It Frysk is foar de Friezen.                 

Wa komt dêrfoar noch oerein.          

Hâld dat mar wêr 't it thús heart.        

Ach wy hawwe der neat mei.              

oan elk dy 't sa falsk de toan set,          

Jou ik no dit lietsje wei.                               

 

Frysk heart yn Paris,                         

like Frânsk as Frânsk yn Riis.              

 

Wat is der mis mei 't Frysk?

It bekket ferhipte goed!

Us taaltsje is fantastysk,

en it sit ús yn it bloed.

Yn 't Frysk frije wy frijer

en wy sjonge it mei nocht

net yn 'e hite heie

foar de Alvestêdetocht.

 

Is sis jo grutsk: Wat blinder,                

ús lietsjes ús muzyk,                           

binn' om de dúvel net minder              

wês earlik; 'k ha gelyk.                       

Us lietsjes sjong' oer it selde                

oer leafde wille en nocht                     

mar resinsjes binn' komselden             

earlik en oprjocht.                               

 

Mar as se ús ferslite

foar memmetaal fanaat

dan sit ik my te ferbiten

en skriuw hiel obsternaat

in ferske, wol in bytsje

grimmitich en bretaal,

ma wa wit wurdt dat lytsje

in hit, mear as regionaal