Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Do hast in freon
Do hast in freon
Tekstschrijver(s)
Jacqueline de Boer-Busser
Album naam
Tinzen en fantasy

As is tiiden al net meisit,

en do wolst wolris wat oars

mar neat nee, nee neat slagget dei ,

knyp dan dyn eagen  efkes ticht

en tink  efkes oan my,

ja dream mar fuort

dan bin ik ticht by dy

 

 

winter, maaitiid, simmer as hjerst

alles is like bêst,

mar ik kom nei dy ta, ik

ik binn dyn freon.

 

swarte loften boppe dy,

lit dy net út it fjield slaan !

want der is  mear, as de loften dy bringe,

sjoch ris om dy hinne.

't Is folle tichter by

ik help dy ,

do moast fan dy loften wei

 

Is 't net genôch dasto in freon hast,

yn dizze minne tiid.

Ik help dy ik bin deun by dy

ik bin der altyd foar dy

do bist by myn freon