Songteksten

Adri de Boer
Sytse Broersma
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Geart Bos
Adri de Boer
Adri de Boer
oersetting Venice Family tree
Adri de Boer
Adri de Boer
Tinzen en fantasy
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Jurjen v.d. Meer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Adri de Boer
Giny Bastiaans
Adri de Boer
Blusbroer
Blusbroer
Tekstschrijver(s)
Geart Bos
Album naam
Geart Bos

Blusbroer

Myn broer dat is in brânwarman,

de bêste fan it lân.

Hy hoecht mar reek te rûken,

stiet hy al by de brân

 

Ha jo fjoer yn ‘e panne

of de barbeque te hyt.

Jo kin ‘m altyd skilje

myn broer dy komt sebyt.

 

Ha jo rampen by jo thús,

’t let neat op wat foar tiid.

Ek al sit it foar it krús,

syn pyper giet, Hy blid.

 

Hy ferjit syn wurk op slach

jouwt it wiif in dikke tút.

Sjit fuort yn ’t branwacht pak,

en makket ’t brântsje út.

 

Myn broer dat is in blusser

Hy dwêst graach eltse brân

En as it brântsje út is

Hat hy syn klimaks hân

 

’t Is syn eigen wiete dream

hy blust sa graach ris wat

Hâldt himsels net mear yn team

Ek by in hite skat.

 

De brânwacht is syn libben

It leafst de heule tiid

Dan is ‘r tige lokkich

En fielt ‘m wakker bliid.