Diskografy

Oer de grins

Een live fan Adri en Arvan album mei dêrop allegear oersettings fan bekende ferskes dy harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.Oer de grins

' It is krysttiid' nieuwe cd singel

Nije krystsingel fan Adri. SLADE 's  'Merry Christmas Everybody'  yn in kompleet nij jaske mei jongerenkoor. Noflike meisjonger om de kryst hinne.

' It is krysttiid'  nieuwe cd singel

cd singel De Stambeam

De Fryske oersetting fan The Familytree fan de Amerikaanske band Venice, mei op piano Cor Bakker

cd singel De Stambeam

TIID

It fiifde solo album fan Adri mei ôlve prachtige lietsjes is no te bestellen.


TIID

James Taylor yn it Frysk

Trije prachtiche oersetings fan lieten fan James Taylor


Do hast in freon ( You 've got a friend )

Koarnwertersân ( Copperline )

Fjoer en Rein ( Fire and Rain )


bestelle kin allinne fia de ned. taliche side ( ekskuus dêrfoar, mar gewoan efkes op in frykse flagje klikke en dan diskografy dan komt it wol goed  )

James Taylor yn it Frysk

Oer alles skynt de sinne (2011)

fjierde solo album wêr û.o. ek Gezina v.d. Zwaag, Kim Stolker, Cor Bakker en Three-ality oan meiwurek ha. 11 fantastyske nûmers.

Oer alles skynt de sinne        (2011)

Jongesjierren ( 2006 )

Tredde solo album mei  14 prachtige nûmers.

Jongesjierren    ( 2006 )

De waarmte fan desimber ( 2001 )

Twadde solo album, yn prachtige wintersfearen, oer snie, kryst ensafierder.

De waarmte fan desimber ( 2001 )

Tinzen en fantasy (1999 )

eatse soloalbum mei 27 nûmers, mei û.o. de grutte hit 'Soan'.

Tinzen en fantasy  (1999 )

Yn Much en Bonken A3nSA ( 1998 )

twadde album ADRI & SA  mei 14 nûmers.

Allinne noch fia Marista te bestellen.

Yn Much en Bonken A3nSA  ( 1998 )

Alvestêdetocht ( 1997 )

In winterkreaker yn gearwurking  mei De Bazuin fan 'e Tynje, de Hiskefiskers fan Terwispel. In fryske, nederlânske en in kareoke ferzje. Yn polonaise.

Alvestêdetocht                   ( 1997 )

Breedút A3nSA ( 1996 )

Earste album ArnSA mei 12 sfearlietsjes

Breedút    A3nSA  ( 1996 )

Tsjoch In Priuwke

19 lietsjes fan leden fan de Tsjoch feriening. Fan Adri stiet it nûmer

'Nije tiden' der op.

Tsjoch In Priuwke

DESIMBER OANBIEDING

It nije album'TIID' ynkusyf dé winter-krystsfear skiif 'De waarmte fan desimber'

no tydlik foar € 22,50 eks € 2,- ferstjoerskosten. 

Femke famke

Fan freed 8 maaie ôf is de singel te bestellen as kollektersitem, mar ek fergees te downloaden fia dizze site.


Femke famke

James Taylor yn it frysk

Trije lieten stean op dizze EP;

Do hast in freon ( You've got a friend ) m.m.f. popkoar Sjonge Jonge

Koanwertersân ( Copperline )

Fjoer en rein ( Fire and rain ) m.m.f. Rixt ZandbergJames Taylor yn it frysk

'10 jier wille en fertier' Noaten op 'e sang

16 prachtige lietsjes. Adri skreau it ferieningsliet 'Noaten op 'e sang'

Fryslân Muzyklân diel 2

12 lietsjes. Fan Adri stiet de hit 'Soan' der op.

Fryslân Muzyklân diel 2

Op 'e wip' Simon Doijkstra en Alex Trienstra

15 lietsje. Adri hat mewurke yn it koar oan it nûmer 'Leijen'

Fryske ferskes foar Sinterklaas.

Adri skreau it suksesfolle nûmer 'Laitsje dûnsje springe' wat faaks brûkt wurd by de yntocht fan Sinterklaas op radio televyzje en de doarpen.

Fryslân Muzyklân diel 4

12 lietsjes . Fan ADRI&SA stiet it nûmer 'Wer wat allinne' der op.

Peijedei

sammel skiif mei lietsjes dy 't ea te beharkjen wiene op ferskate Peije dei edysjes. Fan Adri stiet it nûmer Fûgel op de skiif.

Peijedei

De fûgel yn dy ( Beart Oosterhaven )

35 jier Fryske Folk- en poplieten makke yn de perioade 1969-2004. De lieten 'Soan' en 'Fûgel 'fan Adri syn earste solo albuum 'Tinzen en fantasy' steane ek beskreaun.

'Ken jij' Marc Roeles

Adri componeerde 5 songs voor het album van Marc Roeles uit De Hoeve.

'Ken jij'      Marc Roeles