oktober

18

optreden Adri 19.30 oere

Feansterhiem Surhústerfean

Folsein optreden Adri de Boer  19.30 oere.

20

Om 't it kin

Leons 14.00 oere

Adri en Folkert bringe harren muzyk/teater programma  Om 't it kin yn it tsjerkje  fan Leons

23

Merakels mei Adri de Boer en Folkert Wesseling

Nijlân

Spesjaal foar bern fan 4 tot 10 jier in teater-/muzykprogramma  mei as tema HELDEN .

25

Ierlân toer

Cork

Tegearremei de  mnnnzngvrngng ( mannenzangvereniging ) wêr ' t Adri ûnderdieldeel fan út maakket reisziget dis muzykale selskip                  4 dagen by pups del yn Ierlân yn en rûnom Cork. Ek sil Adri eigen wurk hearre litte.


novimber

1

Noardewyn life

Omrop Fryslân Ljouwert

Meikoarten mear ynformaasje.

9

boekepresintaasje 'Jan de Rapper, verzetsman in Sneek'

Bibleteek Snits 14.30 oere

Stichting FryX organisearret, de boekpresintaasje fan Yvonne de Rapper, oer har pake/opa Jan de Rapper. 


Adri sil om de presintaasje hinne in tal ferskes sjonge.

15

Dat wie leuk 15.00 - 16.00 oere

De Rispinge Drachten.

It programma 'Dat wie leuk' fan Adri en Folkert spesjaal foar de a3lderein skreaun, mei âlde en nije ferskes, oer eartiids mar foaral ek oer it no.

15

In teken fan libben.

Heemstrastate Oentsjerk 10.30

Adri sil op de gearkomste in tal sfeer ferskes sjonge.

21

Muzyk oan bêd op ôfdieling A3

Nij Smellinghe

Adri spilet oan it bêd tusken 16.30 - 17.00 oere.

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

15

krystkonsert Wad n Koor

Amelander Veerhuis Holwert 15.00 oere
20

Krystkeamwerkonsert

Piter tsjerke Lippenhuzen

Adride Boer & Ingrid Beerda sille in krystkeamekonsert jaan yn in spesjale setting yn de Pitertsjerke.

Tagong is 10 euro ynklusyf skoft drankje ( Glühwein mei as sûnder alkohol, of in beker net ferwaarmde sûkelarsjemolke )

21

krystkonsert CMV Beatrix meiu Adri de Boer, Jannie Brandsma en Gerrit Breteler.

De Flambou Surhusterfean

Yn gearwurking mei CMV Beatrix fan Doezem sille  Adri de Boer, Gerrit Breteler en Jannie Brandsma oan dit kryskonsert meiwurkje.29

Sneintemiddeikonsert

Nij Smellinghe Drachten 15.30 - 16.30 oere

Adri sil in konsert jaan yn de hal op de dêr oanwêziche fleugel, mar sil ek út en troch in gitaar nûmer  hearre lite.

jannewaris

11

FOAR DIZZE DEI GJIN BOEKINGS MOOGLIK

febrewaris

9

Adri sil yn teaterkafee De Hopper een life konsert fersoargje

De tagong is fergees.

maart

3

Om 't it Kin

Voltawerk De Gordyk 14.30 oere

Folkert Wesseling & Adri bringe harren sketsjes en lietsjes foar de âlderein en buertbewenners.

26

Muzyk oan bêd op ôfdieling A3

Nij Smellinghe

Adri spilet oan it bêd tusken 16.30 - 17.00 oere.

maaie

6

Om 't it Kin

Voltawerk De Gordyk 14.30 oere

Folkert Wesseling & Adri bringe harren sketsjes en lietsjes foar de âlderein en buertbewenners.

juny

25

FSO en Adri yn konsert op de Heamieldagen

Martinikerk Boalsert

oktober

6

Om 't it kin

Voltawerk De Gordyk 14.30 oere

Folkert Wesseling & Adri bringe harren sketsjes en lietsjes foar de âlderein en buertbewenners.