Ierlân toer

11-okt-2019

Tegearremei de  mnnnzngvrngng ( mannenzangvereniging ) wêr 't Adri ûnderdieldeel fan út maakket reisziget dit muzykale selskip fan 25 oktober ôf 4 dagen lang by pups del yn Ierlân yn en rûnom Cork. Ek sil Adri eigen wurk hearre litte.