Nij programma Adri de Boer

29-aug-2019

 Mei Adri de boer op

De frysktalige trûbadoer fan Lippenhuzen bringt in programma mei âlde en nije ferskes, meastentiids fan eigen hân. Hy nimt it publyk mei yn ûnderwerpen erwerpen dy 't elk yn syn/har deistich libben tsjinkomt  Deleafde ,rûzje, de natoer, oer bisten, de seisoenen, doarpsfernijing, de mkz krisis, pake en beppe ensafierders. In lietsjesprogramma foar in breeed publyk. Yn de 33 jier as fryske trûbadoer hat Adri in namme opbout mei foaral prachtige melodyske lietsjes. twa kear wuûn hy it frysktalich sjongfestival LIET ( 1998 en 2001 ) In yn drukwekkjend oeuvre oan lietsjes hat dizze sjonger opbout, en hieltyd wer wit Adri minsken yn it hert te reitsjen.