seisoen trije komt der oan

7-febr-2019


Al wer it trêde seisoen wêrby Adri de Boer en Arvan Blok mei in ferfolch komme fan it muzykprogramma ‘Oer de Grins‘ Noch mear mei nije oersettings yn it frysk fan û.o. Pink Floyd, Johnny Cash, Bob Dylan, Everly Brothers, Daniêl Lohues ensafierders. Alde en nije bekende lieten dy harren oarsprong net yn Fryslân ha, wurde op in hiel eigen wize foar it ljocht brocht. It programma is in feestje fan werkenning wêrby de mannen it ek net litte kinne it publyk oan te setten mei te sjongen.