Oer de grins album is te koop.

1-des-2018


Een live album mei dêrop allegear oersettings fan bekende lietsjes die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.It is no fia dizze site te bestellen.

Leafpine  -   Liefzeer Daniël Lohues / As it rûst  -   Als het golft De Dijk  /Do hast in freon - You've got a friend Carol King/James Taylor / Romtemantsje - Mr Sp[aceman The Birds / Blau  - Blauw  The Scene / Tsjonge jonge Ringing I've got to singing Ferre Grignard / Justerjûn - Yesetrday The Beatles /Yn de simmertiid   - In the summertime Mungo Jerry  /Do joust my wjukken - Calicio skies  Paul McCartney  / Do en ik  - So happy together  The Turtles / De Stambeam - Familytree Venice / Ha mar gjin noed - Why worry  Dite Straits / Alde dyk - Country road John Denver  . De laatste drie nummers zijn bonus tracks en studio opnames.