Boudewijn de Groot yn it Frysk

4-apr-2018

In de Key studio fan Akkrum wurdt wurke oan in album mei Fryske oersettings fan Boudewijn de Groot ferskes. Regelmjittich wurde al nûmers draait fan Grytsje ( Grytz en Grize ) en Sipke de Boer. Op dit stuit is Adri dwaande twa ferkses op te nimmen./Cees de Wolf is de initiatyfnimmer  en oersetter fan dit projekt.