Adri 60 jier

9-jann-2016
24 Jannewaris hoapje ik 60 jier te wurden. Foar dit wykein sil ik dus gjin optredens oannimme, mar wol myn jierdei gruts fiere mei freonen en famylje.