Húskeamer krystkonserten

26-okt-2015

Húskeamers socht.

Yn desimber wol ik in reeks kryst húskeamerkonserten opsette, en bin benammen troch hiel Fryslân op syk nei minsken die 't harren húskeamer dêrfoar beskikber stelle wolle. Nim kontakt mei my op fia de mail of skilje my dan kinne we beprate hoe dit te organisearjen.