Fideoklip

4-aug-2014
Fideoklip
Hidde, Sytze, Menn en Adri

Sneon  wie it dan safier. De opnames fan defideo klip, troch Sandermotions fan Stiens, om it nije nûmer 'DeTiid Hâldt Gjin Skoft' binne west. Sytze en Hidde Blaauw en soan Menno hawwe in grutte rol as my yn my jeugdtiid. De opnames wiene yn en om de Aldehou hinne.