'Soan ' op 46 yn de Fryske top 100.

29-des-2013

Yn de Fryske top 100 stiet 'Soan' op it 46e plak. In fêste wearde yn de lofter rige sûnt der in Fryske top 100 bestiet. Tige tank foar alle stimmen. In muzykfol 2014 tawinske allegear.      Adri