James Taylor yn it Frysk

11-jann-2013

De optredens om it projekt James Taylor yn it Frysk hinne begjinne yn tal ta te nimmen,.Yn it projekt wukrje neist Adri, in fjouwertal musici mei yn wikseljende gearstalling.