presintaasej 'James Taylor yn it Frysk' yn Wommels

7-okt-2012
presintaasej 'James Taylor yn it Frysk' yn  Wommels

By it optreden fan Adri, sûnt 15 jier wer ris mei band op it Tsjoch festival, waard it EP-tsje 'James Taylor yn it Frysk presentearre. Op dit skyfke stean trije nûmers; Do hast in freon(You 've got a friend ) Koarnwertersân ( Copperline ) en Fjoer en Rein ( Fire and Rain )   Fia dizze side is de Ep te bestellen.