Nij jierswinsk

4-jann-2012

Ik winskje dat Oer alles de sinne skine mei dit jier.