album 'Oer alles skynt de sinne'is klear.

18-nov-2011

It nije album fan Adri 'Oer alles skynt de sinne' is klear.
Het nieuwe album van Adri, 'Oer alles skynt de sinne' is klaar. De mastering en parsing binne no de folchjende stappen mei úteinlik it hichtepunt de presintaasje op 16 desimber yn Surhústerfean ( sjoch aginda )