Dyn namme
Berjocht
 

Pietsje vd Molen Hoekstra

Freed 24 novimber 2017 22:36
lokwinske mei dyn 30 jierig jubileum. Ik winskje dij folle lok, sounens en succes 
 

Grytsje Kingma

Freed 27 jannewaris 2012 9:47
Lokwinske mei dizze nije webside. Moai ek dat (guon) lietteksten der op stean!  

Geart.

Freed 27 jannewaris 2012 9:21
Heu de Boer, it sjocht der allegearre mar kreas út. Wol efkes om de skriuwflaters tinke.  
Ik wol dy wol efkes in grut komplimint jaan foar de nije cd, do litst ús dêrop yn 'e kunde komme in hiele oare Adri. Tige de muoite wurdich! 
Groetnis Geart en Joukje.

Thys de Jong

Woansdei 25 jannewaris 2012 16:16
Adri mijn complimenten voor de nieuwe site. Ziet er keurig uit, net zo als de nieuwe cd. 
groetnis  
Thys