meiwurke oan

'10 jier wille en fertier' Noaten op 'e sang

16 prachtige lietsjes. Adri skreau it ferieningsliet 'Noaten op 'e sang'

Op 'e wip' Simon Doijkstra en Alex Trienstra

15 lietsje. Adri hat mewurke yn it koar oan it nûmer 'Leijen'

'Ken jij' Marc Roeles

Adri componeerde 5 songs voor het album van Marc Roeles uit De Hoeve.

'Ken jij'           Marc Roeles