Sammel skiven

Tsjoch In Priuwke

19 lietsjes fan leden fan de Tsjoch feriening. Fan Adri stiet it nûmer

'Nije tiden' der op.

Tsjoch In Priuwke

Fryslân Muzyklân diel 2

12 lietsjes. Fan Adri stiet de hit 'Soan' der op.

Fryslân Muzyklân diel 2

Fryske ferskes foar Sinterklaas.

Adri skreau it suksesfolle nûmer 'Laitsje dûnsje springe' wat faaks brûkt wurd by de yntocht fan Sinterklaas op radio televyzje en de doarpen.

Fryslân Muzyklân diel 4

12 lietsjes . Fan ADRI&SA stiet it nûmer 'Wer wat allinne' der op.

Peijedei

sammel skiif mei lietsjes dy 't ea te beharkjen wiene op ferskate Peije dei edysjes. Fan Adri stiet it nûmer Fûgel op de skiif.

Peijedei