july

14

Konsert mei Joost van Wieren en De Bazuin

De PLeats Burgum

Sawol solo as mei Joost van Wieren en De Bazuin sil Adri in optreden fersoargje, yn it iepenloft teater efter de Pleats.

augustus

21

besletten

fryske marren
27

Easterbarren

strjittefestival
28

Sneintemiddeikonsert

De Sweach. de v. Boelenslaan 2


septimber

3

Willedei

Wynjewâld
3

Besletten

Stynsgea
18

Wolvega

Timpaan Welzijn Weststellingwerf

Kofjekonsert

30

Skimerjûn

Nijbeets Damshûs.

oktober

9

Holwert Tsjochkonsert

Menniste tsjerke

 

 

14
radio Middelsee Stiens
22

1e lustrum Liphúster MUzyk Jûn

De Mande
29

Nijhoarne

De Kiekenhof

novimber

11

Rottefalster Muzykjûn

It Tiksel
13
Surhústerfean

desimber

16

cd presiintaasje 20.30 oere

De Lantearne Surhuisterveen
23

cd promoasjekonsert Oewr alles skynt de sinne

De Mande Lippenhuzen

oanfang 20.00 oere

24

Lippenhuzen

herf. tsjerke

krystnacht tsjinst

28

Drachten

Wyksintrum de Brede school in de Drait

 

In jûn organisearre troch de bewennerskommsje De Eems. De jûn begjint om 20.00 oere.

jannewaris

13
Omrop Fryslân Ljouwert
Tusken 13.30 - 16.00 oere is Adri life yn Noardewyn om syn nije album 'Oer alles skynt de siinne' te promoaten. Adri wurd begelied troch Douwe Bouma percusse, Arvan Blok gitaar, , Bernard Holtrop bas en Johannes Rudolphi pedaalsteelgitaar.
29

cd promoasje konsert album 'Oer alles skynt de sinne'

Drylst Stadslaankerk

In konsert fan Adri de Boer mei begelieding fan Arvan Bok, Douwe Bouma, Johannes Rudolphi en Bernard Holtrop. Ferskes om it nije album 'Oer alles skynt de sinne' hinne fan Adri.
tagong 5 euro

Oanfang: 15.30 oere

febrewaris

2

Oerrock

Oerterp

letter dit jier mear ynformaasje

maart

1

Jierliks konsert Doarpskoar De Knipe

tsjerkje Bovenknipe De Knipe oanfan 15.30 oere

It jielikse konsert fan it koar  mei ôfwikseljend koar en Adri. Mooglik sille se et tegearre in pear stikken foar it ljocht bringe.

6

jierliks konsert Doarpskoor De Knipe

kerkje Bovenknipe

jierliks optreden doarpskoar De Knipe yn gearwurking mei Adri

9

Jonkerslân

doarpshûs.

Adri yn konsert mei fanfare OKK.

16

cd presintaasje Gezina v.d. Zwaag

De Harmonie Ljouwert

april

1

Doarpssteunpunt

Doarpshûs Terwispel

In muzykmoarn mei Adri

3

besletten

Nijegea
3

Iepen dei 10.00 - 15.30 oere

Yndustriesintrum Talant Grou

Fan 10.30 -14.00 oere optredens fan Adri

11

Iepen 10.00-15.30

Yndustrie sintrum Talant Grou

Tusken 10.30 -14.00 optredens fan Adri

14

Adri en Harmonie Asaf Adri wurket net mei y.f.m. siik wêzen

Lollum

20.00 oere

15

Dronryp

Y.f.m. siik wêzen fan Adri giet it konsert net troch

19

Itens

De Lytse Fjouwere

Y.f.m. siik wêzen Adri giet dizze jûn net troch

29

konsert doarpskoar De Knipe & Adri

tsjerje Bovenknipe

 

De tagong is fergees

maaie

1

Dei fan de arbeid PvdA & SP

Damshûs te Nijbeets

 

10

Jonkerslân Fryske jûn

Feesttinte

Mei ek Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, Kim Stolker & band en Eddy Dijkstra.

10

Jonkerslân Fryske jûn

feesttinte

Mei ek Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, Kim Stolker & band en Eddy Dijkstra.

18

Oerrock

Oerterp

letter dit jier mear ynformaasje

juny

2

Doch It Foar Dyn Doarp

feestterrein Liphúster feest

It slotstik fan in wike televyzje meitsje yn it tema Muzyk en Kultuer. In lytske Liphúster MUzyk Jûn mei Melomania, Sadelrûkers en Adri. De life útstjoering begjint om 16.30 oere.

9

Jonkerslân Fryske Jûn

Feesttinte

Mei ek Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, Kim Stolker & band en Eddy Dijkstra.

9

Soos Surhústerfean

De Lantearne

Noflike aktiviteit mei muzyk fan Adri fan 16.00 oere ôf.

16

Blaas ensembles

De Lantearne Surhuisterveen

solo optreden mar ek mei begelieding fan blaesensemble Fryslân Brass

16

net beskikber

july

7

Burgum Noflik & Smûk

efter De Pleats

 

14

net beskikber

augustus

9

Adri sil in mini konsertert fersoargje. Fia in online feiling is der bean op in besletten konsert. De opbringst is foar de bou fan in nij Multi Funksjoneel Sintrum yn Lippenhuzen.

 

 

25

Easterbarren

Eastermar

septimber

2

besletten konsert

Lippenhuzen

Adri sil in minikosneert fersoargje. Fia in online feiling is der bean op in besletten konsert fan Adri. De baten bine bedoelt foar in nij Multi Funksjoneel Sintrum/Brede skoalle yn Lippenhuzen..

8

besletten feest

Lippenhuzen

minikonsert is op ynskriuwing tasein oan famylje de Vries. De baten binne foar de bou fan in nij multifunksjoneel sintrum yn Lippenhuzen.

14

Drachtster Kompanije

troch it doarp

 

29

û.f. Drachten

De Lawei

oktober

4

Adri & Giny foar de feriening Trynwâlden

w.s. Readtsjerk
5

Music Meeting yn De Goryk

Sporthal Kortezwaag

Twa jûnen muzyk mei ;

Hermes House Band, Jan Keizer/Anny Schilder, Adri de Boer, Rodejo, Quotation, Chickens go Mad, Goodness Gracious & Kids Got Talent!

 
6

Tsjoch 35

It Dielshûs Wommels
6

iepen hûs Pitertsjerke

herfoarme tsjerke Lippenhuzen

Kom op saterdei 6 oktober 2012  by 

de Pitertsjerke! De tsjerke stiet dizze middei fan

14.00 oan 't 17.00 oere bol fan de aktifiteiten

spesjaal foar en troch doarpsbewenners. It

iepen hûs begjint mei it jaan fan it

startsein foar de aksje Sterk foar de

Piter tsjerke en it ûntbleatsjen fan de nije

namme foar de Tsjerke : Piterkerk.

De start is in koart ludyk momint mei  in

knypeach nei  de skiednis fan de tsjerke. Alle

doarpsbewennersbinne fan herte wolkom.

Ferienigings en parse binne ek útnoege.

Nei de iepening en ûntbleating fan de namme fan de tsjerke  sjongt

troubadour Adri de Boer nûmers fan syn album

‘Oer alles skynt de sinne’ en fan syn projekt

James Taylor yn it Frysk.

9

130 jier dorpshuis Goutum o.v.

Dorpshuis

adri speelt vanaf 19.00 uur wisselend op twee podia.


9

o.v.

doarpshûs Goutum

Adri spilet fan 19.00 oere ôfwikseljend op twa podia yn it doarpshûs.

19

Beneftkonsert û, F

Ontmoetingskerk Gorredijk

novimber

10

1e lustrum Liphúster Muzyk Jûn

De Mande

Jûnfoljend benefyt programma mei û.o. Gurbe Douwstra, Melomania, Gezina v.d. Zwaag,Douwe Bouma-Adri - Johannes Rudolphi, Marcel Smit en De Healers.

18

dûbelkonsert Adri,Douwe & Johannes mei popkoar Sjonge Jonge

Doarpshûs Elim 15.00 oere.

 In dûbelkonsert mei Adri, Douwe Bouma en Johannes Rudolphi. Sy spylje fryske oersettings fan James Taylor mar ek nûmers fan it lêste solo album  'Oer alles skynt de sine' fan Adri. Ek sille de mannen tegearre meo Sjonge Jonge  Do hast in Freon fan James Taylor yn it Frysk hearre litte.

Tagong € 7,50 ynklusyf bakje kofje of tee.  

24

cd preinsaatje Jurjen v.d. Meer

De 15 moaiste teksten fan Jurjen dy 't ea op muziek setten binne troch û.o. Adri, Piter Wilkens en Marcel Smit binne no op ien skiif set.


Letter mear oer tiid en plak

desimber

13

Kryst ynrin

Talant lokaasje Beetsterzwaag

Kliënten en wurknimmers fan Talant kinne op in Arbeudssintrum tusekn 14.30 - 17.00 oere harren krystpakket ophelje en ûnder it genot fan in hapke en in drankje sil Adri sfearsankjes sjonge.

20

Surhústerfean

mienskipsromte 'De Haven' 19.00 oere

Winter/krystsfearkonsert foar de bewenners, yn de mienskipsromte''De Haven'.

jannewaris

9

lokale radio

Oosterwolde

Yn ferbân mei sykte Adri is dit annulearre

20

sneintemiddeikonsert

Rotonde tsjerke Terbant

 Adri sil in folslein konsert fersoargje.

It begjint om 15.30 oere

De tagong is € 8.00

febrewaris

6

Easterwâld

lokale radio

Adri stiet sintraal yn it programma shantykafee  tusken 20.00 - 21.00 oere en sil in pear ferskes hearre litte.

 Shanty café
      It muziekprogramma foar leafhawwers fan shantykoaren. Mei in protte shantyferskes  en seelieten    

Presinaatsje:  Henk Joustra, Johannes Schokker, Jan Talsma
en Johan Liest.
Technyk: Evert Sikkema

13
16

besletten feest

De Wilgen
23

Doelgericht wandelen

Gasterij Hof Oldeberkoop

Healwei de  'Doelgericht wandelen tocht'  Walk for Mali fan Aldhoarne út , sil Adri yn de Gasterij Hof fan Oldeberkeap  alle kuierders in hert onder de riem stekke.

Foar it goeie doel sjoch op www.doelgerichtwandelen.nl

24

Middeikonsert

St. Hippolytuskerk Olterterp

folslein winterkonsert fan Adri.

Adri wurd bystien troch pedalsteel gitarist Johannes Rudolphi en slachwurker/gitarist Douwe Bouma.

It begjint om 15.00 oere.

reserfearje;

skilje 06 4459 5181

of mail:   

 

26

Middeikonsert 14.30 - 16.00 oere

Verpleegsintrum Lindestede

Noflike middei mei muzyk fan Adri

maart

3

ANNULEARE

Pitertsjerke Lippenhuzen

it konsert is troch omstannichheden ôfblaast.

16

Foarjierskonsert Concordia mei Adri

Bûtenpost

de Chr. Brassband "Concordia" fan  Bûtenpost   organisearret  16 maart harren  jierlikse foarjierskonsert

Dit jier hat de band Adri de Boer gast kontraktearre.

Locatie: "Het Lichtbaken",

Marconistraat 5 te Buitenpost
Oanfang: 20:00 uur
Tagong : € 5,00

 

 

 

april

1

Aaipop

Nijlân

in optreden fan Adri om it James Taylor Projekt yn it Frysk hinne en it solo album 'Oer alles skynt de sinne' , tegearre mei  de muzykanten wêrmei beide projekten op skiif setten binne. 

13

benefytkonsert foar Stichting de opkikker en Cliniclowns.

doarpshûs Elim Skearnegoutum

meikoarten mear ynfo.

14

middei konsert

Dronryp 'D'Alde Wite

Dit konsert koe ferline jier net trochgean om 't Adri siik wie. No dan wol in folslein konsert mei lietsjes út û.o.  it projekt 'James Talyor yn it Frysk' en syn nijste solo album 'Oer alles skynt de sinne'.

20

Donateurskonsert fanfare 'Crescendo'

De Knipe. kafee De Knyp

Oanslútend in optreden fan Adri

21

Dooptsjinst

Hervormde kerk Ijsbrechtum.

By  de dooptsjinst foar it  soantsje fan de fam. Talsma út  Ijsbrechtum  sill Adri het lietsje  'Soan' sjonge.

maaie

5

finale Liet 2013

Prinsetún Ljouwert

 

Finale fan Liet 2013 wêr 't  Adri tegearre mei  Grytsje Schaaf, D.Dijkstra, Sjoerd Bootsma, Wim Brons en Yvonne Bleize plak nimt yn de sjury..

11

Reuzedei

Akrum

Mei muzyk op ferskate plakken mei û.o. oan it wetter, fan 19.00 - 20.30 oere is der muzyk.

31

besletten

De Sweach

juny

6

besletten

Bakkefean
8

net beskikber

15

Liphúster Onderonsje. 10.30 oere

Feesttent Lippenhuizen

Adri fersoarget in moarntiid programma mei ferskes fan û.o. syn lêste album 'Oer alles skynt de sinne', mar ek fan it projekt James Taylor yn it Frysk' en fansels alle bekende lietsjes dy hy de lêste fiiftjin jier skreaun hat. 

july

5

Onder voorbehoud

Doopsgezinde ( Menniste) tsjerke Boalsert

In CMV Oranje en Adri sille meiinoar mar ek apart fan elkoar nûmers hearre litte.

 

It begjint om 20.00 oere.

5

ûnder foarbehâld

Bolsert

augustus

28

life yn radio Froskepôle.

Tusken 18.00 en 19.00  oere  sjongt  Adri in fiiftal liedjes. Froskepôle hat de primeur van in pear splinternije ferskes fan Adri. 

31

Easterbarren

Eastermar

13e edysje strjittefestival.

septimber

12

Muzyk oerke

Castanumstate Lippenhuzen

Noflik muzyk oerke mei Adri foar de bewenners fan Castanumstate om 20.30 oere.

17
Wommels Dielshûs

Adri bringt in folslein programma foar de Vrouwen van Nu  Hennarderadiel .

 

20

Skimerjûn festival

Iepenloft museum Damshûs Nijbeets

Optredens Skimerjûnfestival 2013

2 heren tien snaren

5% band

De 3 B’s mei Douwe Bouma, Arvan Blok en Adri de Boer

Anneke Douma, Johan Keus, Agnes Sambrink en Jack Bottleneck (blues)                     

Armand

Boys named Sue

Caritwen

Channel 99

Egbertien van Langeveld

Gerard en Compagnie

Gurbe Douwstra

Inez Timmer en Peter van der Zwaag

Irish Stew

Jaap Louwes

Jake dogs       

Kalis (reunieconcert)

Kapriol                                                           

Lucky Fonz III

L’Chaim  

Mannemoed                                       

Marcel Smit & de Hiele hannel

Piet Kok                                                         

Sjock   

Sadelrûkers

Spinvis

Howling & the moon     

oktober

22

It Hearrenfean

Heerenhage 19.30 oere

Smûk en smoute jûn mei in folslein konsert fan Adri 

novimber

2

Tsjochfestival

Dielshûs Wommels
GRUTTE SEAL

 

19.00 - 19.25 Combo Bauke van der Woude

19.45 - 20.10 Healers

20.20 - 20.45 Folsgearster Folk

20.55 - 21.20 Ferdivedunsje

21.35 - 22.00 ZELF

22.15 - 22.40 Souldada

22.50 - 23.15 Adri de Boer

23.25 - 23.50 Jan de Vries

00.15 - 01.00 Bogerman Big Band met als speciale gasten: Adri de Boer, Fokke Miedema, Frank & Piet, Herman & Ella 

8

Rottefalster Muzyk Jûn yn it Tiksel

19.15 uur                                Wynkrêft Fiif 

19.30 uur                                Opening Ja-Pi-Jo 

19.40 uur                                Wynkreft Fiif 

19.50 uur                                Iris, Calra, Vere op piano

20.00 uur                Andries Visse

20.10 uur                                Sjoertje Keegstra

20.20 uur                                Jantsje Veenstra

20.30 uur                                Foeke van Bruggen

20.45 uur                               Pauze

21.10 uur                               Verrassingsoptreden

21.30 uur                               Moat dat No

21.40 uur                                Bruin van der Duim

21.50 uur                               Pauze

22.15 uur               De Tuki’s

22.25 uur               Adri de Boer

22.35 uur               Doetie, Anne en Joop

22.40 uur                                Piipegaeltsje Sjongers

22.50 uur               Michiel & Sytske, Jens & Pieter

9

6e edysje Liphúster Muzyk Jûn

Programma Liphúster Muzyk Jûn 9 november 2013

19.30 - 19.35   Welkom Henk

19.35 - 19.40   Blacklight act Francisca, Meintsje, Ilse en Nienke

19.40 - 19.45   Filmpje buurman          

19.50 - 20.00   Mistery guest

20.05 - 20.15  Majorie Mulder & We R True

20.20 - 20.35   Gerbrand  en Remco Bontekoe

20.40 - 20.45   Lianne

20.50 - 21. 05  Eddy Dykstra

21.05 - 21.35 Pauze

21.35 – 21.50  Overhandiging cheque , uitreiking prijzen verloting,

21.55 - 22.05  Wayn.O

22.10 - 22.20  Piannissimo

22.25 - 22.40  Femke Riem & Elize de Boer

22.45 - 23.00  Johannes Visser

23.05 - 23.20  Adri  de Boer .Werom nei de  60  & -70-er jierren

23.20 - 23.30  Anneke Douma

23.30 - 01.30  Afterparty  in  de ‘Master Bosga Seal ‘.

15
Teater Meerzigt 18.00 oere

Care4Gyumri. De opbringst is bedoelt foar it bringen fan medyske kennis, apparatuur en in medysk team nei Armenië.

desimber

12

noflike krystsfear middei meiwurkers en kliënten Talant

Trefpunt De Sweach

muzikale foarmjouwing yn winter-kryst sfear troch Adri

13

Krystdiner foar minima

Vrolijke Keizer de Gordyk

18.00 - 21.00 oere

14

De Feanhoop

besletten
15

Advintskonsert Brassband Advendo Aldskoat en Adri

Skoattertsjerke Aldskoat

it begjint om 16.00 oere.

19

TDC Kerstdiner

De Vrolijke Keizer

It krystdiner wurd jo oanbean troch TDC yn gearwurking mei de itensbank.

Wolle jo dizze jûn lekker ite yn in geselliche krystsfear dan kinne jo jo oanmelde by  de itensbank as

by TDC 088-15054444
19

Serious BHS Request

BHS Gorredijk 20.00 - 22.45 uur

m.m.f. Illanois  -Mariuz-Adri de Boer - Folkert Wesseling Esther Schokker - Tae Hyung Ruisch - Eijerproucties en noch folle mear.

Foarferkeap  € 5,- en oan de kassa € 7,50

kaarten te krijen yn in de BHS - shop.


19

Serious HBS Request

BHS De Gordyk 20.00 - 22.45 oere

m.m.f. Illanois  -Mariuz de Boer-Adri de Boer - Folkert Wesseling Esther Schokker - Tae Hyung Ruisch - Eijerproucties

Foarferkeap  € 5,- en o an de kassa € 7,50

kaarten te krijen by  de BHS - shop

22

advendskonsert brassband Advendo en Adri de Boer

tsjerkje Ketlik 16. 00 oere

tagong fergees.

28

sfear konsert

Suyderhuys De Haven Surhuisterveen

It begjint om 15.30 oere.

febrewaris

1

presintaasje Wurden en Wyskes

De Slotpleats 14.00 - 16.00 oere

It boekje "Wurden en Wyskes"   is klear en wurdt yn de Slotpleats fan Bakkean presintearre

It is in boekje mei de nûmers dy't brûkt binne foar it kabaretselskip  "Reade Raffels".

Adri sil der in optreden by fersoargje.16

Winterkonsert Adri de Boer & Gezina v.d. Zwaag

Pitertsjerke Lippenhuzen 15.30 oere

Dûbelkonsert, ûnder begelieding fan : Johannes Rudolphi op pedalsteelgitaar, Arvan Blok gitaar, Bernhard Holtrop basgitaar, Thomas Rudolphi slachreau en Wichert-Jan Koopman op piano.

kaarten  € 10,- it sik

fan 4 kaarten ôf € 8,- it stik.


reserfearje kin fia dizze site.


maart

8

bijeenkomst PvdA 16.00 - 18.00 uur

Bogt fan Gune Franeker

De ynterviews mei lokale politici wurde fersoarge troch Jacques Monash en Adri docht tuskentroch syn Frysktalige sankjes.


24
Gemeentehûs De Sweach

Muzykale foarmjouwing troch Adri by it ôfskied fan de gemeenterie y.f.m. de ferrkiezings.

27

7e edysje Liphúster Muzyk Jûn

Hûs De Mande Lippenhuzen

april

16

Personielsdei Noventa

Aqua Zoo

Adri sil in optreden fersoargje tusken 11.00- 12.00  oere.

27

Oranjekoeke konsert Adri de Boer en Marcel Smit

De Slotpleats Bakkefean

Op in geweldiche lokaasje in konsert fan  Marcel en Adri fan  15.00- 17.00 oere.

De mannen sille ek in tal nûmers tegearre bringe. 

Tagong  € 10,- ynkusyf kofje/thee mei oranjekoeke.

Reserfearje fia dizze site is winslik yn ferbân mei beperk tal kaarten.

maaie

14

100 jier De Laatste Eer

Hûs De Mande Lippenhuzen

Meiwurking fan Adri

18

Sneintemiddeikonsert 16.00 oere

De Buorskip De Sweach

Hawar en Adri sille ôfwikseljend harren muzyk hearre litte.

27

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân premiere.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik


mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

30

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

31

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

juny

4

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

6

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

7

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

8

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân. reserve.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

reserve.

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

11

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

13

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân.

Iepenloft teater Sparjeburd De Hemrik

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

14

Wylde Grizen Iepenloftspul Opsterlân. RESERVE

mei û.o.  in muzykale rol fan Adri mar dan net as as min wendt is as in  frysktalich trûbadour.

19

Ofskie resepje Boargemaster Opsterlân

tún gemeentehûs.
20

radio Noordewyn

omrop Fryslân radio

Adri sil life in tal nije nûmers bringe fan syn oansteande nije  album

21

Mar- athon om it Snitsermar

Rufus aan het water te Broek

Op lokaasje Rufus aan het water  Bloksleat 8  yn  Broek sill Adri tusksen 10.30 - 12.45 oere yn in trijetal sets syn nûmers foar it ljocht bringe.


http://www.mar-athon.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mar-athon.com/');#


augustus

30

Strjittefestival Easterbarren

Eastermar

letterop mear ynformaasje

31

besletten feest

De Buorskip De Sweach

septimber

6

Willedei

Wynjewâld
12

Skimerjûn

Damshûs

letter dit jier mear ynfo

13

presintaasje kultuermerke

Snits (FR) UITMARKT
27
yn opsje

oktober

11

Gouden Gurbe

Harmonie Ljouwert 17.00 oere
13

ynformaasjemerke poadiumkeunsten

Frentsjer Koornbeurs

17.30 - 17.40 uur  Adri mei de presintaasje fan syn  programma 'In rêchpûde fol'.

17.40 - 17.45 uur  Rob Heiliger

17.45 - 17.55 uur Ella de Jong & Herman Woltman

17.55 - 18.05 uur Inze Timmer

18.05 - 18.15 uur Illustere figuren

18.15 - 18.25 uur Marcel Smit

18.25 - 18.35 uur Wiebe kaspers

18.35 - 19.15 uur buffet

19.15 - 20.10 uur informatiemarkt

20.10 - 20.20 uur Piter wilkens

20.20 - 20.30 uur Impresariaat Willem

20.30 - 20 35 uur STT

20.35 - 20.45 uur TVB

20.45 - 20.50 uur Impact Entert

20.50 - 21.00 uur Drumdrumdrum

16

Jubileumfeest

De Brogge Wolvega
22

Húskeamerkonsert

Kleinschalig wonen Suyderhuys

Adri jout in húskeamerkonsert foar Kleinschalig wonen. It begjint om 19.00 oere.

26

De Rottefalle

Doarpshûs 't Tiksle

20 jierich jubileum De Piipegaeltsje Sjongers

Jûnsprogramma met gasten en publyk:

-19.30 uur ûntfangst mei koffie

-19.50 uur wolkomstwurd troch de foarsitter

-20-00-20.30 uur Nanne & Ankie

-20.30-21.00 uur Paddy’s Passion

-21.00-21.30 uur PAUZE

-21.30-22.00 uur Adri de Boer

-22.00-22.30 uur De Piipegaeltsje Sjongers

novimber

8

7e edysje Liphúster Muzyk Jûn

Hûs De Mande 19.45 oere
30

Tsjoch dubel konsert Adri en de Feetwarmers

Nicolaestsjerkje Swichum 15.00 oere

Om bar sille dizze muzikanten harren ferskes hearre litte.

desimber

10

besletten

Wiite huis Oldeterp
18

Krystmerke

Talant de Sweach 15.00 - 17.00 oere

By de krystmerke op it Winkelplein fan lokaasje Beetsrezwaag ( foarhinne Borneroord) sil Adri de muzyk fersoargje

19

krystkonsert Adri en Gezina û.f.

Iepenloftmuseum Nij-Beets

In krystkonsert op in prachtlokaasje fan Adri de Boer en Gezia v.d. Zwaag  jûns om 19.30 oere

27

besletten

De Sweach 'Ons huis'

febrewaris

22

Adri de Boer & Marcel Smit

De Skâns De Gordyk sneintemiddeikonsert

maart

15

Tsjoch dûbelkonsert

Tsjerkje Jobbegea-Skuorregea

dûbelkonsert Adri en Snie-Wyt


oanfang 14.30 oere.

20

Noardewyn live

Omrop Fryslân

Adri is tusken 15.00 - 16.00 oere te gast by Willem de Vries  en sil in nij nûmer fan syn oansteande album hearre litte.

20

Warstiens

kerkje

Kees Tholen en Adri fersoargje in jûnfoljend programma. Gedichten, koarteferhalen fan Kees  en ferskes fan Adri wikselje elkoar ôf yn in jûnfoljend programma.

26

Benefyt Hûzen foar bangladesh

Kolkzicht Surhústerfean

Adri sil by it iten de muzyk fersoargje.

april

5

sneintemiddei konsert Adri

Teater Wier

folslein middeikonsert fan Adri

17

Noardewyn 14.00 - 15.00 oere

Omrop Fryslân

Adri sil fannemiddei wer in nij liet, bedoelt foar syn oansteande album, hearre litte.

19

Húskeamerkonsert Adri en w.s. Dets laif Mildaam

Bêd en Brochje Alie Rush

op snein 19 april. Jo binne wolkom fanôf 14.30 oere en om 15.00 oere wolle wy dan begjinne mei in program fol fariaasje, dat sa rûnom 17.00 oere ôfrûn wêze sil.It programma omfiemet twa ûnderdielen. We sille harkje nei sang en muzyk fan Detslaif, oftewol Era Copier & Henk Roodbergen. Harren brede repertoire is Hollânsk- én Frysktalig wylst Henk syn tolve-snarige gitaar bespilet en Era mei har melodica begeliedet – om mar in pear ynstruminten te neamen. (foar ynfo sjoch:www.detslaif.nl). It twadde optreden komt foar rekken fan ras-troubadour/singer-songwriter Adri de Boer, dy ’t Frysktalige eigen komposysjes makket, mar ek Jacques Brell en Frans Halsema bewurke hat. (foar ynfo sjoch:www.adri-de-boer.nlTuskentroch is der gelegenheid om by in bakje kofje, tee of in oar drankje mei-inoar te praten. En foar wa wol, soe in mienskiplik petiel by Hof van Schoterland in noflike âfslúting wêze kin De tagong foar dit ôfwikseljende programma is fergees, mar foar in finansjele bydrage foar de artysten gean we mei de hoed rûn. Foar de kofje, tee as wat oars freegje wy dêrneist yn lytse fergoeding. Hooplik oan ‘t sjen op 19 april!                                 Alie Rusch & Nanne Kroes  B&B ‘t Boekehaagje  Schoterlandseweg 56  8454 KG  MILDAM

24
Iens

letter mear ynfo oer it jûnsoptreden

26

ANNULLEARRE Oranjekoeke konsert Adri de Boer en Bruno Rummler

De Slotpleats Bakkefeanmaaie

2

Arystenbeurs 'Frieslandagenda'

't Haske De Jouwer

In grutte artystenbeurs  yn  ’t Haske.

Der komme optredens, presintaasjes, en der kinne  flotop ôfspraken fêstlein wurde foar optredens tusken de artysten en organisaasjes.


8

Noardewyn

Omrop Fryslân

Adri sil fannemiddei twa nije lieten fan syn oansteande album foar it ljocht bringe. Freonen fan eartiids en fan no sille him bystean yn twa nije ferskes.

9

Fryske Gea

Thomas tsjerke Ketlyk

It Fryske Gea en Stichting Alde Fryske Tsjerken organisearje in kuier arrangement en tusken 14.00 - 14.30 oere fersoarget Adri in optreden.

9

'In rêchpûde fol' 20.30 oere

teater 'It Heech'

In  optreden fan Fryske trûbadoer mei syn programma "In rêchpûde fol" yn it lytste húskeamerteater fan Noard east Fryslân  "It Heech" yn Ferwert is in pracht fan in muzikale jûn foar elkenien.

Friese troubadour Adri de Boer @ It Heech/Ferwert:  

"In rêchpûde fol"

zaterdagavond 9 mei 2015

Aanvang: 20.30 uur

Deur open: 20.00 uur

Toegangsprijs: €12,50 p.p.

Tagong fan dit optreden is allinne mooglik nei oanmelding fia via tel. 0518-721020, 06.54763154 

16

5e reuzedei

Akkrum

Jûns fan 19.30 oere ôf muzyk oan it wetter

Lêzings yn de Terptsjerke
11.00 uur: Ruud Koornstra
13.30 uur: Rens kroes

Lêzings op de Redbad (rûnfeartboat by it spoar)
11.15 en 15.30 uur: Rineke Dijkinga
14.30 uur: Jan Stienstra

Eneco Sinneboatrees
13.00 uur: Start ca. 14.15 uur finish
15.00 uur: Start sprint ca. 15.30 uur finish
17.00 uur: Prijsuitreiking

Wettermuzykspektakel
19.30 – 21.30 uur: Farre loans ferskate podia mei optredens fan ûo. GeDoBr en Adri de Boer.

juny

3

live yn Froskepôle

Omrop Fryslân

Adri sil yn de oanrin fan Peijedei in pear nûmers by Gurbe Douwstra yn syn programma Froskepôle spylje.

Ek Jan Nota sil in pear nûmers live spylje.

3

benefietkonsert foar projekten yn Afrika

Bethelkerk Drachten

Wij, een tal begelieders wurksum  by Talant en oprjochters van “Handen voor hulp”, organisearje op 3 juni 2015 van 13.00 uur tot 17.00 uur op persoanlike titel een konsert foar minsken mei in beperking. De Bethelkerk yn Drachten stelt in romte beschikbag voor het aanmelden.


Wij, een aantal begeleiders werkzaam bij Talant en oprichters van “Handen voor hulp”, organiseren op 3 juni 2015 van 13.00 uur tot 17.00 uur op persoonlijke titel een concert voor mensen met een beperking. De Bethelkerk in Drachten stelt in romte beskikbe. Wy hawwe no in  45 oannmeldings, mar der kinne noch mear by.

De muzyk middei is gjin tsjerklike middei. Der binne in tal fan soaretn muzyk mei as doel der in noflike midei fan te meitsjen.

Yn earste ynstansje is it konsert foaral bedoelt foar minsken mei in mearfâldiche beheining om 't is net altyd maklik is foar harren om nei in konsert ta te gean, om 't se ôfhinklik binne fan ferfier en 'of romte foar rolstuollen en bêden. Mar fansels binne ek de minsken mei in be heining ek fan herte wolkom. der is genôch romte foar bêden en rolstuollers. Wol oanjaan as it om in bêd as rolsrtoel giet.

Er zijn inmiddels al verschillende artiesten bereid gevonden om op te treden o.a. Adri de Boer, Hendrik Waringa (voor velen vooral een bekende door zijn jaren met “The Early Birds”) en SASKIA DIAN In 2013 maakte heel Nederland kennis met zangeres Saskia Dian. Tijdens het tv-programma Holland's Got Talent bezorgde Saskia Dian de jury kippenvel met het prachtige nummer "The Greatest Love of All".

Koffie, Thee, Soep en Broodjes zijn aanwezig tegen een kleine vergoeding. De entree is 10 euro. Opgeven kan via mail    

tot en met 30 april d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier te vinden op ons facebook. Voor meer informatie kijk op facebook …”handen voor hulp”/ groep “vele handen voor hulp”of mail ons . Zie Flyer in de bijlage!

Wij hopen jullie te verwelkomen op 3 juni in de Bethelkerk in Drachten!

5

Adri live yn Noardewyn

Omrop Fryslân

Yn  de oanrin fan myn nije album wer twa nûmers live yn  Noardewyn live, it programma presintator Willem de Vries

Hjoed nimt Adri gitarist Arvan Blok.

6

Peijedei

Drachten
13.00 - 13.20      Dûbel Twa
13.30 - 13.50 Op Streek
14.00 - 14.20 Jan Nota
14.30 - 14.50 HeinJaap Hilarides
15.00 - 15.20 Gedobr
15.25 - 15.45 Adri de Boer
15.55 - 16.15 Oudega & De Groot
16.20 - 16.40 Onno Loonstra
16.45 - 17.00 Piipegaeltsjesjongers
7

Troubadoursfestival

St Nyk
15:30 16:00      Heleen Roosdorp
16:00 16:30 Bruno & Sjoukje
16:35 17:05 Lysbeth Munniksma
17:10 17:40 Judy Fires
17:45 18:15 Hein Jaap Hilarides
18:15 19:05  xxx
19:10 19:40 Wouter van der Wal
19:45 20:15 Adri de Boer
20:20 20:50 Jan Nota
20:55 21:25 Esther de Jong
21:30 22:00 Jan Hospes & Co.
12

Samen lopen voor Hoop

Dokkum

Programma Vrijdag 12 Juni

16.30 Iepeningg seremony troch Boargermaster Waanders
16.45 sjongster Fardau van der Woude begelaad troch pianist Piet de Jong
17.00 Startronde survivors mei muzikale begelieding fan
Tamboer- & Lyrakorps Oosternijkerk

Oanslútend komme de teams op it parkoers
17.30 Popkoar Opus 3 fan  Dokkum
18.00 Dance Factory Dokkum û.l.f. Elske Pompstra
18.30 Superkidz Party mei Hans Postma
19.00 Griet Wiersma, 
19.00 Hurdrinne  û.b.f. Loopgroep Hugo Veenker
19.30 Muziekferiening Lauwersfanfare út Ee en Engwierum
20.00 Sportskoalle Palestra Dokkum
20.30 Shantykoor Rûm Sop uit Hantum
21.00 Live band ‘Progress’
21.45 Adri de Boer, Troubadour fan Lippenhuizen
22.15 Kearsen seremony  mei Iris Kroes
22.30 Trio WEI mei dûns fan eMotion
23.00 Nachtprogramma

july

3

live yn Noardewyn

Omrop Fryslân

Yn de oanrin fan myn nije album sil ik live in pear nûmers sjonge yn it programma Noardewyn live van presintator Willem de Vries.

10

besletten

allinne oerdeis nog beskikber foar optredens

augustus

29

besletten feest 20.00 oere

Ysbrechtum
29

Easterbarren 14.30 oere

Eastermar

15e edysje fan it easterbarren.

septimber

4

Radio Middelsé

Stiens

De hiele jûn is Adri te gast yn it programma

5

besletten feest 20.00 oere

Olterterp
11

Húskeamerkonsert 20.30 oere

De Vrije Vogel Elsloo

húskeamerkonsert foar de Mantelzorg.

26

200 jier NUT de Gordyk

De Skâns 20.00 oere

Revue 's út in fier ferline wurde foar ien kear nij libben ynblaast. De muzikale lieding is yn hannen fan Adri de Boer en sil sels ek inpear fan syn eigenferskes yn it programma hearre litte.

27

BusinessContactDagen

BusinessCenter Bercoop Oldeberkeap

Tusken 13.00 - 17.00 oere soarget Adri foar muzyk.  

oktober

2

Adri & Stellingwerfkoor besletten

zalencentrum Klijnstra Wolvega 20.00 uur
3

BusinessContactDagen

BusinessCenter Bercoop Oldeberkoop

Adri sil tusken 13.00 - 17.00 oere in fjouwer tal optredens fersoargje.

3

besletten (hiele jûn )

Terwispel
7

personiels itentsje

Heremastate Heerenveen 17.00 - 19.00 oere

Adri fersoarget by it personiels itentsje in optreden.

8

bbq frijwilligers

Heremastate 18.00 - 19.00 oere

by de bbq sil Adri in optreden versoargje foar de frijwilligers 

9

Noardewyn Live

Omrop Fryslân te Leeuwarden

Adri is te gast y.f.m. de cd prestintaasje fan syn fiifde album kommende snein 11 okober yn De Buorskip fan Beetstersweach.

9

Adri de Boer en Hielke Speerstra

Makkum

Foar it NUT fan Makkum fersoargje Hielke Speerstra en Adri in jûnfoljend programma .

Letter mear ynformaasje.

11

cd presintaasje Adri de Boer

De Buorskip fan Beetstersweach

Yn de sfearfolle Buorskip sil Adri fan15.00 oere ôf syn nije 5e solo album foar it ljocht bringe mei yn it foar in gastoptreden fan Sjoerd & Sieberein.

De presintaasje is yn hânnen fan Willem de Vries, presintator by  Omrop Fryslân  fan û.o it radioprogramma 'Noardewyn live'  

De tagong is fergees

novimber

13

8e edysje Liphúster Muzyk Jûn

Hûs De Mande Lippenhuzen 20.00 oere

Mei Charlotte Holtslag-Hyke Leenstra, Bauke & Campbell, Adri de Boer, Syb van der Ploeg & Wiebe Kaspers  en........mistery guest ?

Kaarten binne yn de foarferkeap by Attent € 7,50 en op de jûn oan de seal € 10,-

14

Tsjongjûn Aldegea

Skippersseal

Letter mear ynformaasje

14

Utfeartbeurs Memorès,

Grutte Tsjerke Ljouwert

Herdi Oosterbaan en Adri binne no tegearre op wei om hun hert te folgjen mei “ Sprekke & Sjonge ” . Herdi is dit jier begûn as útfeartsprekster en kriget in soad wurdering en respekt fan de neibesteanden foar har wurk. Wat Herdi opfalt is dat de minsken harren muzyk útsykje fanôf de computer as kompaktskiif. Hoe moai kin it wêze as je mei Adri oerlizze kinne en hy by de rou-tsjinst ferskes spilet en tapast op de ferstoarne.


Op dizze beurs kinne jimme kennis meitsje mei Herdi en Adri tusken 13.00 en 14.00 oere. Twa kear een heal oere sil Herdi wat fertelle oer har wize fan wurkjen en sil Adri in pear kear spylje. We sjogge jimme graach temjitte.
19

cd promoasje mini konsert

Mollema Music World Voorstraat 11 Franeker 14.00- 14.30 uur

Adri sil in mini promoasje konsertsje dwaan om syn nije album TIID hinne.

Nei it konsertsje is der de mooglikheid foar in singearre skiif.

20

Tsjoch dûbelkonsert Adri en Jaap Wâldfolk

Kafee De Hossebos 20.00 oere
27

mini promoasje konsert Adri de Boer

Mollema Music World Frentsjer

Freed 27 november is it black Friday.  

Selsstânniche platesaken wurde dizze dei yn it sintsje setten.

Foar  Adri de gelegenheid in mini promo-konsertsje te jaan om syn nije album TIDD hinne . 

Het konsert duorret fan  14.00 - 14.40  uur.       

Nei it optreden is der in mooglikheid foar sinjearjen.

MOLLEMA MUSIC WORLD - Foarstrjitte 11  -  8801 KZ Franeker


27

Hindrik Liemburg & Adri de Boer

Herfoarmde tsjerke Terwispel 20.00 oere

Koarte ferhalen en ferskes wikselje elkoar ôf yn in jûnfoljend programma.

tagong € 5,-

28

cd presintaasje Sjoerd & Sieberein

De Zero Dokkum 20.15 oere

fierderop mear ynfo.


Adri sil yn it foar in optreden fersoargje by de presintaasje fan it twadde album fan Sjoerd & Sieberein

28

besletten feest

Ljouwert 22.00 oere

desimber

12

Tsjoch dûbelkonsert 20.30 oere

kafe Marktizcht Drachten

Adri de Boer en Piet Kok sille in Tsjcoh dûbelkonsert fersoargje.

13

krystkonsert

Doezum

In krystkonsert mei Adri en fanfare CMV Beatrix út Doezum.

Tegearre mar ek apart sille se in moaie krystsfear hearre litte.

15

Folk yn de Wâlden

Stania State Oentsjerk 19.00 oere

Winterfolkjûn  mei iten en muzyk, en rinnend buffet 19.00 u -  20.15 oere 

Optredens wurden fersoarge troch DoedeVeemna , de fryske folkband Reiziger en Adri de Boer.


18.30 Adri de Boer


19.00 Lopend buffet


20.15Adri de Boer


20.50 Pauze


21.15 Doede Veeman & Reizger (70-75 minuten)


17

húskeamer krystkonsert

Lippenhuzen 20.00 oere

Ut de rigele húskeamer krystkonserten

18

húskeamer krystkonsert

Wynaldum 20.00 oere

Ut de rigele húskeamer krystkonserten

19

krystkonsert De Bazuin & Adri de Boer

Donkerbroek
20

húskeamer krystkonsert

Wâldsein 10.00 oere
20

húskeamer krystkonsert

Ljouwert 20.00 oere
20

húskeamer krystkonsert

Surhuzum 16.00 oere
22

húskeamer kryst konsert Thomashûs

Mûnein 20.00 oere

Yn de rigele húskeamer krystkonserten

23

húskeamer krystkonserten

De Gordyk 20.00 oere

Ut de rigele húskeamer krystkonserten

24

Radio Spannenburg

It haske yn Balk 13.00 - 16.00 oere

Life útstjoering mei ferskate artysten wêrûnder Adri

27

konsert Adri

Variatie cafe Evenwijs te Balk 14.30 oere.

letter mear ynformaasje

jannewaris

3

Nijjiers brunch

Rekreaasje sintrum Bloemketerp te Frentsjer
14

Sichting Nahzorg nij-jiersresepsje

Staniastate Oentsjerk fan 17.00 oere ôf

Adri sil in tal koarte optredens fersoargje.

15

walking dinner/ besletten

De Lawei

febrewaris

3

radio Froskepôle

Omrop fryslân

Adri sil een fiiftal lietsjes hearre litte yn it ramt fan  it programma dat hij dwaan giet mei Hylke Speerstra yn Holwert op 7  febrewaris nei oanlieding fan Speerstra  syn nije bestseller 'Op klompen troch de dessa'.

In programma mei ferhalen ôfwiksele troch lieten fan Adri fan û.o.  syn nije album 'TIID'.

 


4

Winter thúskeamerkonsert

Lippenhuzen
6
Surhuisterveen 18.00 oere

besletten 

7

Hylke Speerstra & Adri de Boer

MFA Holwert 15.00 oere tagong € 5,-

Skriuwer Hylke Speerstra en trûbadoer Adri de Boer foarmje in bysûndere artistike kombinaasje.
Beide mannen trede op sneintemiddei 7 febrewaris tegearre op mei in spesjaal programma yn Holwert.
Speerstra: ‘Sjoch ús foarstelling as in oade oan de folksskriuweren ferteller Waling Dijkstra, dy’t goed                                                            100 jier lyn, yn de winter fan 1914, 92 jier âld yn Holwert kaam te ferstjerren.


Foar it skoft folgje skriuwer en sjonger it paad fan de Fryske soldaten dy’t fuort nei de oarloch nei Indië moasten.
Sa passearje ek fragminten út Speerstra syn nijste bestseller 'Op klompen troch de dessa' de revú.
Nei it skoft wurdt mei iisferhalen en harklieten de sfear oproppen fan it âlde Winterjûnenocht út de tiid fan Waling Dijkstra.
Hylke stiet op de planken as de rasferteller.Adri de Boer wikselt Speerstra syn ferhalen ôf mei oansprekkende lieten.
In part fan de sankjes komt út syn nije album Tiid, mar ek sil ek yn oanslúting op Hylke syn nijste bestseller                                           Waltzing Mathilda foar it ljocht bringe.

12

Valentijns húskeamer konsert

Eastermar

opjefte fia:    

De ynrin mei kofje en tee is tusken 20.00 uur en 20.30 uur zijn en it konsert begjint om 20.30 oere.
Maksimaal plak foar 25 persoanen 
der binne noch in pear plakken beskikber.

maart

12

Piterrun Lippenhuizen

Poostweg Himrik - Beetsterzwaag

By de kofje-tee stop  van de Piterrun oan de poastwei by it nije marke sil Adri syn muzyk hearre litte tusken 12.00 - 14.00 uur.

28

Aaipop

Nylân

Yn it Rockhok 

 –14:00   Sascha Elisah 

 – 15:30  Grytze en Grize

 – 17:00  Ljoubjr de band

 – 18:30  Adri de Boer

 – 20:00  Weima & van der Werf

april

2

Tsjoch Nij

De Buorskip beetstersweach

3

Benefyt koncert Anthony Evers

Ons Huis Beetstersweach

Opbringst is ûnderdiel fan de crowdfunding 'van A naar B' om Anthony Evers hinne.

Programma

15.00 uur Henk Vos & Ariska Groen

16.00 uur Adri de Boer

16.45 uur Stuart Mavis

16.45 uur Coverbak

17.30 uur Salsaworkshop

18.15 uur JB

19.30 uur Stuart Mavis

20.15 uur Marissa Vrieze


kaarteferkeap allinne fia  via reserfearjen  op :

Kaarten € 20,-

6

Hylke Speerstra - Adri de Boer en muzyk korps Excelsior út Burgwerd

tsjerke yn Hichtum


Hichtum eaert âld yn wenners mei in foarstelling.

Yn Hichtum wurdt op woansdeitejûn 6 april yn in spesjale foaorstelling wjertocht hoe it doaprke begjin ferline ieuw troch emigranten yn in dei 15 ynwenners earmer waard. It wiene de famyljes Namminga en Hiemstra, dy t yn de neiwinter fan 1911 de see oerstutsen nei Amerika. Yn in grutte stoarm nochwol.

En no, 105 jier letter komme der ôlve neikommelingen 'efkes werom'. Dta moat fierd wurde . Op de earste woansdei yn April yn de 900 jier âlde  tsjerke fan Hichtum.. Mei de ôlve Amerikanen fansels as eregast.

de spaanske griep, misgewaaksen, droegte, stofstoarmen en ekonomykse krisis stelden yn de immigranten yn de steat Súd Dakota swier op de proef.

De namminga's en Hiemstra 's wisten harren oan de earmoe te ûntwrakseljen. Folle fan harren neiteam binne no molkfeehâlders mei in goed bestean yn Wisconsin.

De Spaanse griep, misoogsten, droogte, stofstormen en een economische krisis stelden de immigranten in de staat Zuid-Dakota aanvankelijk zwaar op de proef. Uiteindelijk wisten de Namminga’s en Hiemstra’s zich aan de armoe te ontworstelen. Veel van hun nakomelingen zijn nu welvarende melkveehouders in de staat Wisconsin.

oan it programma, mei ferhalen, sang en muzyk, wurkje it Burgwurder korps Excelsior ûnder lieding fan Erik van Veen, trûbadoer Adri de Boer en skriuwer  Hylke Speerstra mei.

It programma is frij tagongklik  en fan 19.-00 oere ôf is de tsjerke iepen. It programma begjint om 20.00 oere.

10
Historysk Sintrum Ljouwert
15

Iepening Skriuwers ark 16.00 oere

It Polderhûs De Feanhoop

Stichting FLMD en Fryske Gea - iepenje wer de Skriuwers ark (Drachtster Heawei 19 tusken De Wylgen en De Feannhoop).  

Yn It  Polderhûs sille de skriuwers harren plannen kenber meitsje en Adri sil in tal lieten hearre litte.24

In gearwurking fan Adri mei it Estlands koar Wannamoisa, Femmes Vocale en Mnnnzngvrngng Beetstersweach

Piterkerk Lippenhuzen. 15.00 oere

De sjongkultuer yn Estlân is wrâldferneamd. Ien fan de meast oansprekkende koaren, it Segakoar Wannamoisa , komt nei Fryslân op útnoeging fan de Femmes Vocales fan de Gordyk de manlju-sjongferiening  MNNNZNGVRNGNG  út De Sweach en  Adri de Boer fan Lippenhuzen. Yn twa bysûndere muzikale konserten komme de bysûndere Fryske en Estse sjongkeunsten ta grutte hichten.                                                                                     Dit muzykaal moetsjen ûnder de namme Muusika/Muzyk sille Femmes Voale, Adri , mnnzngvrngng en Wannamoisa Segakor sil min apart mar ek tegearre nûmers bringe yn in breed programma fan fryske muzyk, klassieke en modern koarwurk.                                                                                         It konsert ferbynt troch muzyk yn alle talen en oer alle grinzen komt it ta útdrukking.

reserfearje fia :

In konsert begjint om 15.00 oere. 

De kaarten binne €8,- ynklusyf kofje/thee en in Estse traktaasje

http://www.youtube.com/watch?v=jYTEwLAI0K8&feature=share&list=PLlY80z2xorVYZx2x6oa1cKwjzsrf9uOE1


maaie

5

mei Douwe Heeringa

kafee De Bak Ljouwert 10.00 - 11.00 oere

Adri sil life spylje en sjonge yn it radioprogramma Mei Douwe Heeringa

6

10 jierich jubileum 16.30 oere

Talantlokaasje Trimbeets
6

ROES festival

Jubbega
7

Wetterspektakel

Akkrum
20

radio Middelsee

Stiens

Hiele jûn mei live muziek fan Adri

21

troubadoursfestival 2016 15.00 - 19.00 oere

It hearrenfean

Optredens fan Jacques Mees, Marco kramer Henk Kuyper en Adri in het oenemapark,Gemeenteplein, Koemarkt en Breedpad.

juny

4

besletten feest 16.00 - 22.30 oere

5

Utfeertbeurs

De Gordyk

fan 11.00-17.00 uur

www.uitvaartbeurs-gorredijk.nl

Adri sil tegearre mei útfeartsprekster Herdi Oosterbaan hearre litte wat sy betsjutte kinne by in ôfskied. 

Harren presintaasje hat de namme  'Sprekke & Sjonge.


SOC Kortezwaag,  

Mientewei 2 

25

besletten feest 17.00 - 21.30

De Sweach

july

3

Keunstwykein

Beetstersweach

Tusken 12.00 - 16.00 oere sil Adri in tal optredens fersoargje op de stoep foar Revalidatiecentrum Friesland.

sjoch ek www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl

7

Simmerjûnkonsert

Amelander Veerhuis Holwert

In simmerjûn konsert fan de fanfare yn gearwurking mei 'Wad 'n Koor' fan Holwert en Adri

9

Iepen dei cq offisjele iepening Natûrtbegraafplak

Nijehoarne

letter mear ynformaasje

augustus

22

Bourgondisch festival De Sweach

tun efter gemeentehus

  Tegearre mei fanfare Euterpe en mooilik in tal koren fan De Sweach sil Adri de Boer om 145.45 tere it nijd doaprsliet presintearje.                                   De muzyk is troch Adri komponearre op tekst fan Sijanda Jelsma.                                                                                                                                   It liet 'Doarp oan de beke' is in tal keren te hearen tusken 14.45 - 16.00 oere.


22

revue 700 jier Lippenhuzen

feest tinte Lippenhuzen

een grut opzetten revue foar en troch it dorp.

De muzykale begelieding is in hannen fan Eppie post, Adri de Boer en Cees Roeleveld.

septimber

3

Willedeiv strjittefestival 15.00 tere

Wynjewâld

mei: Johannes Rypma, Jelle B, Inez Timmer , Adri de Boer, Fokke Miedema, Op Streek en noch volle mear.

10

'It soldateliet' Hylke Speerstra- Adri de Boer , Jitske Draijer en it muzykkorps Studio út it Heidenskip. 20.00 oere.

It nije Klameare yn Warkum

De foarstelling De Lurk is noch net utsongen. Mei Adri de Boer, Hylke Speerstra, Jitske Draijer en muzykkorps ' Studio'  út it Heidenskip ûnder lieding fan Marten Miedema.

Kaartferkeap yn itfoar by Het Boekhuis, Noord 17 Workum of 0515-541314


tagong 10 euro10

Op & Ut 10.00 oere

kaffee Bak

Tegearre mei Hylke Speerstra in ynterfjew oer harren programma De ljurk is noch net utsongen.

11

Hylke Speerstra & Adri de Boer

Burgaard MFC Het Spectrum

It programma ' No farwol dan' In foarstelling mei muzyk , ferhalen en belden oer wat fan hus ferdreaune minsten oerdomme kin.

tagong  12,50 euro


12

Hylke Speerstra & Adri de Boer

bibleteek It hearrenfean

Yn it ramt fan de Fryske boekewike in programma mei Hylke Speerstra & Adri de Boer

17

700 hier Lippenhuzen

OBS De Flecht? De Mande 11.00 tere

Adri sil yn OBS De Flecht de muzyk fersoargje.

17

700 jaar Lippenhuizen

feesttent

Revue foar en troch yqwenners fan Lippenhuzen.

Muzikale begeleiding word dien troch Eppie Post Adri de Boer en Cees Roeleveld.

18

strjittefestival Tusken de sko-darren 700 jier Lippenhuzen. 13.30 oere

Lippenhuzen

Mei:  Jack Bottleneck ,Elske de Wall, Bauke en Campbell, Tseard Nauta, Sido Martens,Gerbrich van Dekken, Simon en Dirk, Wouter van der Wal en Adri de Boer.

Strjitteacts, food truck, duns.

It Corso begging om 13.30 en Tusken de skojaren is fan 15.00 - 18.00 oere.

25

Hylke Speerstra & Adri de Boer

Tsjekje yn Friens

Sintraal steane de ferhalen fan it lêste boek fan Hylke Speerstra  'Op klompen door de dessa' mei dêromhinne  û.o. ferskes fan Adri mar ek ferskes fan û.o. fan Vera Lynn sille te hearren wêze. Somtiden oerset yn it Frysk mar somtiden ek gewoan yn it Ingelsk.30
Hemrik

's avonds

oktober

1

Business dagen Oldeberkeap 13.00 - 18.00 oere

Oldeberkeap

Adri fersoarget de muzikale sfear.

2

dûbelkonsert Adri & Mosken

De Buorskip Beetstersweach w.s. 15.00 oere
12

ynformaasjemerke poadiumkeunsten keunstwurk

De Skâns De Gordyk

De jierlikse ynformaasje merke foar  voor poadiumkeunsten is dizze kear op

woansdei 12 oktober 2016 fan 17:00 tot 21:00 oere yn De Skâns

Organisearre troch Keunstwurk.

14

benefytjûn Adri & Teake v.d. Meer

De Lantearne Surhústerfean

Dizze jûn stiet yn it teken om foar Lyts skalich wenjen by it Suyderhuys  de oanklaaiing fan de algemiene romten sa as de gongen en mienskips romte De Haven op te pimpen nei mear gesellichheid.


22

Walk for Mali

trajekt de Gordyk- Lippenhuzen

Earne op de route sit Adri de kuierde muzikaal stypje.

23

sneintemiddeiconcert

tsjerkje Goëngea 15.00 oere

Earste sneintemiddei konsert yn it nije seisoen organisearre troch de kulturele kommisje Goëngea

27

Open eettafel

Zorgcentrum Talma Hoeve in Veenwouden,

Adri fersoarget in folslein optreden tusken 16.00 - 17.15 oere.

28

50+ beurs De lantearne

It Fean ( Surhusterfean )
29

besloten feest 19.00 oere

novimber

6

benefiet konsert

soarchpleats de Ripen Nijbeets

Optredende artiesten De Toansetters,Adri de Boer, Schwestern fon Trapp, Rien Z, Cantarella;s en MNNNZNGVRNGNG.

It doel dizze middei is jild by elkoar te krijen foar in nije sitmeaner foar de helpboeren.                                                                                                     De alde is noch net sa lang ferlyn yn flammen opgien.


entree 7,50  euro

opjefte ,  maksimaal 50 persoanen


11

Timmerjun yn decimeer

11

Rottefalster Muzyk Jûn 19.00 oere

doarpstsjerke

Noch ien kear yn de doarpstsjerke en 2017 yn it nije MFA

17

besletten jûnfeest

desimber

2

Noardewyn life 13.00 - 16.00 oere

Omroep Fryslan Ljouwert

Adri en teatermakker Folkert Wesseling sille yn it radioprogramma site kicks weze. Mar ek sille se harren programma ' In Waarme  Simmerjûn yn desimber'  promoate mar ek sil  Adri sil syn nije krystsingel 'It is krysttid'  oan de omrop oanbiede.

9

Simmerjûn yn desimber

NOV Museum Ouwsterhaule

  

NOV Ouwsterhaule giet yn desimber yn de heechste fersnelling. Akteur, reislieder  en kaartsjeknipper Folkert Wesseling sil tegearre mei troubadour Adri de Boer en koar Opus 3 fan Dokkum  in jûnfoljend programma bringe. De foarstelling it ent op de moaiste scenese út BUSterbaarlik oanfold mei ferskes fan Adri en Opus 3.

De kaarten kostje €15 p.p. ynclusyf twa hertverwaarmjende drankjes.

De foarstellings binne op 9,10,11, 15 en 16 desimber.

It begjint om 20.00 oere.

Foar kaarten  0513-795068 of maile nei

Der binne 50 kaarten de foarstelling beskikber, Bus fol is fol.

10

Simmerjûn yn desimber

NOV Museum Ouwsterhaule

NOV Ouwsterhaule giet yn desimber yn de heechste fersnelling. Akteur, reislieder  en kaartsjeknipper Folkert Wesseling sil tegearre mei troubadour Adri de Boer en koar Opus 3 fan Dokkum  in jûnfoljend programma bringe. De foarstelling it ent op de moaiste scenese út BUSterbaarlik oanfold mei ferskes fan Adri en Opus 3.

De kaarten kostje €15 p.p. ynclusyf twa hertverwaarmjende drankjes.

De foarstellings binne op 9,10,11, 15 en 16 desimber.

It begjint om 20.00 oere.

Foar kaarten  0513-795068 of maile nei

Der binne 50 kaarten de foarstelling beskikber, Bus fol is fol.

11

Muzykkeamerkonsert

Noardburgum
Op 11 desimber sil Muzikamerkonsert plak fine yn Noardburgum( Tjerkepead 28).
Lykas altyd stiet de tee/kofje om healwei rijen klaar !

Reserfearje fia     of 0626923194.
11

Simmerjun yn decimber

NOV museum Ouwsterhaule

NOV Ouwsterhaule giet yn desimber yn de heechste fersnelling. Akteur, reislieder  en kaartsjeknipper Folkert Wesseling sil tegearre mei troubadour Adri de Boer en koar Opus 3 fan Dokkum  in jûnfoljend programma bringe. De foarstelling it ent op de moaiste scenese út BUSterbaarlik oanfold mei ferskes fan Adri en Opus 3.

De kaarten kostje €15 p.p. ynclusyf twa hertverwaarmjende drankjes.

De foarstellings binne op 9,10,11, 15 en 16 desimber.

It begjint om 20.00 oere.

Foar kaarten  0513-795068 of maile nei

Der binne 50 kaarten de foarstelling beskikber, Bus fol is fol.

14

Krystkonsert KSW

Suyderhuys

letter mear info

16

Simmerjûn yn desimber

NOV Museum Ouwsterhaule

NOV Ouwsterhaule giet yn desimber yn de heechste fersnelling. Akteur, reislieder  en kaartsjeknipper Folkert Wesseling sil tegearre mei troubadour Adri de Boer en koar Opus 3 fan Dokkum  in jûnfoljend programma bringe. De foarstelling it ent op de moaiste scenese út BUSterbaarlik oanfold mei ferskes fan Adri en Opus 3.

De kaarten kostje €15 p.p. ynclusyf twa hertverwaarmjende drankjes.

De foarstellings binne op 9,10,11, 15 en 16 desimber.

It begjint om 20.00 oere.

Foar kaarten  0513-795068 of maile nei

Der binne 50 kaarten de foarstelling beskikber, Bus fol is fol.

17

Simmerjûn yn desimber

NOV Museum Ouwsterhaule

NOV Ouwsterhaule giet yn desimber yn de heechste fersnelling. Akteur, reislieder  en kaartsjeknipper Folkert Wesseling sil tegearre mei troubadour Adri de Boer en koar Opus 3 fan Dokkum  in jûnfoljend programma bringe. De foarstelling it ent op de moaiste scenese út BUSterbaarlik oanfold mei ferskes fan Adri en Opus 3.

De kaarten kostje €15 p.p. ynclusyf twa hertverwaarmjende drankjes.

De foarstellings binne op 9,10,11, 15 en 16 desimber.

It begjint om 20.00 oere.

Foar kaarten  0513-795068 of maile nei

Der binne 50 kaarten de foarstelling beskikber, Bus fol is fol.

18

Adri de Boer, Hapsnurkers & Murk Aukema

Rôlbrêgesyk kafee Tijnje 16.00 oere

Om en om sille Adr,Hapsnurkers en Mruk Aukema  it publyk betsjinje fan harren ferskes.

jannewaris

11

Nijjiersresepsje gemeente

Gemeentehus Beetstersweach

De nijjiersresepsje sil Adri mei syn muzyk sfear bringe.

12

Nij jiers resepje

De Pleats Burgum

Muzikale foarmjouwing Adri

20
Surhuisterveen

Op freedtejun  20 jannewaris om 20.00 oers sil Adri in folslein konsoort jaan  yn it klipjus fan sync alde klu[ Fean 58.

De opbringst fan de jun is foar de ferduorsumming fan de klup.

it is de ofsluting fan in tsjinstenfeiling die op 12 nov. west hat en al in lytse 11000 euro opbrocht hat.

Kaarten à € 10,00 by Japke From-Witteveen, Munnikestraat 10 te Surhusterfean  (tel. 0512-363506) of juns by de kantine.


febrewaris

15

Vrouwen van NU 20.00 oere

Doarpshus Oerein Aldtsjerk
17

Noardewyn life 13.00 - 16.00 oere

Omroep Fryslan Ljouwert

Optreden Wad 'n Koor mei muzikaal lieder Adri de Boer

19

Huskeamerkonsert Adri de Boer & Murk Aukema 18.00 oere

Terwispel

besletten

19

Hûskeamerkonsert

“De Hûskeamer” yn Aldegea (Sm) Oanfang 15.00 oere

Folslein consort fan Adri de Boer

26

winterfoarstelling -10

Hûs de Mande Lippenhuzen

Muzyk - en teaterfoarstelling wêrby lykwols it doarpshûs Hûs de Mande as wol in oldtimer passagiersbus fan it NOV museum  út Ousterhaule inset wurde sil.                                                                                                                                                                                                     Teatermakker Folkert Wesseling en Adri de Boer hawwe dizze  winterfoarstelling makke mei teater en in protte muzyk.                                                       De oldtimerbus mar ek de âld gymseal en Master Bosgra seal wurde ynset by de foarstelling en it publik sil in tocht meisje lens dizze trije plakken.               By oankomst wurde jo ûntfongen mei in bakje poeiermolke om de foarstelling -10 ynerlik waarm troch te kommen.

Dielname allinne fia reserfearring en uterlik foar 21 febrewaris fia: 

 of    06-44651662

De tagongspriis is € 12,50 ynklusyf in beker poeiermolke.


maart

5
10

Noardewyn life

Omrop Fryslan

Adri de Boer en Janneke de Boer sille tegearre optrede y.f.m. harren dubelkonsert op 18 maart yn de Schierstins fan Feanwalden.

11

Piterwalk

Wyte hus Olterterp

Op in butenlokaasje ticht by it Wyte hus  giet Adri by de kontrole/drinke post de kuierders tasjonge tusken 12.30 - 14.30 uur.

18

Dûbelkonsert Adri & Janneke de Boer

De Schierstins Feanwalden

In bysûnder dûbelkonsert, om't beide in ferline ha mei it fryske songfestival LIET. Adri wûn yn 1998 en 2001 Liet en Janneke yn 2016 de publykspriis.

Ek sille se in pear lieten mei syn trijen foar it ljocht bringe.

Janneke wurdt begelaad troch Else Marije Meijer op piano en ukelile.


 

19

Huskeamekonsert 11.15 oere

Drachten

besletten

april

1

Tsjoch Nij Festival

De Buorskip Beetstersweach 20.00 oere

De feriening fan Frieske Folksmuzikanten organisearret dit jûnfoljend programma yn De Buorskip fan Beetstersweach.. Der is folop  gelegenheid ta dûnsjen, lieten mei te sjongen of om meiinoar in sejse te spyljen. Ek is der “ Moetsje en Groetjse’ “ mei in tal artiesten.                                       

De artiesten die dizze jûn harren hearre litte binne:

De Broekophâlders, 

Anke, Egbertien & Nanne

Twirre 

Easy & Free band

Duo Shift 

Adri de Boer

Karst Berkenbosch & Eppie de Jong, 

Dûbel Twa 

Samoosara, 

Wat Oars 

Op Streek 

Geppy & Ankie 

Hans Wigman & Erik Wessel. 

Tagong is fergees. It festival begint om 20.00 uur en duorret  oan't ûngefear 01.00 oere.

2

konsert Wad 'n Koor en Adri de Boer

Amelander Veerhuis 13.00 - 16.00 oere

Frij tagonklik konsert mei in ferlotting om de financiële middels fan 'Wad n Koor'  te ferbetterjen.

programma;

16.00 Wad ' n Koor  &  Adri de Boer 

17.15  meeisjongers under begelieding fan Klaas  Steegstra en Adri de Boer

5

It Stee 14.00 - 16.00 oere

Ronde zaal De Skâns op de Gordyk

De begeliedingskommisje “It Stee" fan Timpaan/Welzijn organisearret dizze middei foar it âlderen sintrum wêr 't Adri in folslein konsert

jaan sil.


15

Ryk Troch Muzyk

Pro Rege Oentsjerk 14.30 uur

Adri docht in gastoptreden mei it akkordeonorkest Ryk Troch Muzyk


Tagong 9 euro ynklusyf kofje/tee.

25

Alvestêde kuiertocht

Broerekerk Boalsert 8.30 oere

Adri sil syn ferskes hearre litt tusken 8.30 - 10.30 oere.

28

Try-out 'Adri de Boer giet oer de grins'

De Buorskip 15.00 oere

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn it frysk. Yn al dizze jierren binne der nochal wat oersettings makke fan ferskes die Adri ferwurke yn syn eigen optredens en albums mei as meast draaide ferskes by Omrop Fryslan lykas;  ' Do hast in freon' ( Carol King/James Taylor ' You've got a friend' )  'Foar har'  ( Frans Halsema 'Voor haar' ) Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell  Streets of  London ), mar noch nea yn in folslein programma fan ferskes die harren oarsprong net hawwe yn Fryslân.

In kompleet programma van 2x 45 minuten wêryn bekinde lietsjes foarbykomme fan Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, TeLou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles ensafierder.

Tegearre mei multimuzykant Arvan Blok bringe se in geweldich programma fan werkenning.


Tagongspriis  €  7,50

maaie

17

Vrouwen van NU

Dubndelle Bakkefean 14.30 oere

Ofslúting fan it seisoen. Adri sil in optreden fersoargje.


23

Alvestêde kuiertocht

Wetterpoarte yn Snit tusken 10.30 - 12.30 oere

By it sop útdielpunt by de wetterpoarte sil Adri fan him hearre litte.

25

Alvestêde kuiertocht

Broeretsjerke Boalsert 8.30 oere

Adri sil de kuierders tasjonge tusken 8.30 - 10.30 oere.

27

Reuzedei

Akkrum

letter mear ynformaasje

31

Adri life in radio Froskelpôle

Omrop Fryslân

Adri de Boer en Arvan Blok binne tegearre yn radi Froskeplôle y.f.m. it programma 'Oer de grins' wat se kommende snein hearre litte sille.yn De Buorskip fan Beetstersweach

juny

9

Adri yn Noardewyn life.

Omrop Fryslân

i.f.m. syn nije programma  'Oer de grins' kommende snein yn De Buorskip fan Beetsterzwaag sil Adri in pear nûmers hearre litte.

11

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ). Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Te Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldig programma fan de werkenning.

Tagong €  7,50  Reserfearje kin fia kontaktadres fan dizze webstek.

18

OP STAP Teater-muzykprogramma

Opstap by NOV bus museum Ouwsterhaule 20.00oere.

is annulearre y.f.m. te min opjefte

24

Mar Athon Snits

Martiniplein.

 Syb en Wiebe      start wandel marathon       8.00

Soundbox                                                    13.00 -13.45

Adri de Boer                                                14.00-14.45

Jaap Mulder & Sons                                      15.00-15.45

Mr Right                                                       16.30-17.15

De Boljeyers   (dweilorkest )                         17.15-17.45

Jelle B                                                          17.45-18 .30 

1 ste man 20.05-2015       1 ste vrouw            20.15-20.25,                                         

Wiebe                                                           19.00-20.00

Vanderlinde                                                   20.30-21.30

De kast                                                          22.00-23.15

Dilana Smith                                                  23.45-1.00      

july

13

boekepresintaasje Koningspad XL troch Fokko Bosker

Nieuw Allardsoog.
16

"Omt it kin" 20.00 oere

Garyp

besletten

21

OP STAP Teater-muzykprogramma

Ynstappe by NOV busmuseum Ouwsterhaule 20.00 oere.

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia23

"Omt it kin'"

Buurtcam[ing Haulerwyk 14.00 - 15.00 oere

In programma mei teater, muzyk en pooëzy fan Folkert Wesseling, Adri de Boer en gemeentedichter Andries de Jong.

augustus

11

' Omt it kin'

Drachten

Muzyk teater en poëzy door Adri-Folkert Wesseling en mooglik mei de gemeentedichter Andries de Jong                                                                                            


15

'Om ' t it kin'

De Tike

besletten

19

OP STAP Teater-muzykprogramma

Opstap by NOV busmuseum Ouwsterhaule 20.00 oere

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


26

'Oer de grins' op Teaterfestival 'Voorbij de grens' .

Landgoed De 4 elementen Stroobos

Sa as de namme al seit is de ynstek fan dit lytse strjittefestival om fierder te sjen dan de eiegn grins. Of noch spesifyker sein; se wolle graach de grinzen tuken Grinslân en Fryslân 'fuortnimme' en de ferbining tusken dizze twa prachtige profinsjes en harren ynwenners fergrutsje. En wat wurket der no moaier as muzyk,teater, iten en humor. Adri sil yn alle gefallen ferskes sjonge u1t syn programma 'Oer de grins' .septimber

1

'Oer de grins' mei Adri de Boer en Arvan Blok

Teatertún Buorren 1 Warstiens

2

'Op stap' mei Folkert & Adri op it 'Easterbarren'

Eastermar

Op it Easterbarren sille Folkert en Adri jo yn de kunde komme litte mei harren programma OP STAP.

De ynkoarte foarstelings binne om  15.45 oere - 16.50 oere  en 18.00 oere  yn de oldtimer bus.

8

" Omt it kin" by it Maïstro festival

Aldegea (sm)

Muzyk-teater en poëzij fan Adri-Folkert Wesseling en gemeentedichter Andreis de Jong

9

OP STAP Teater-muzykprogramma

NOV museum Ouwsterhaule 16.00 oere

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


20

startwike Pr. gem. Kollumfoar de 75 + ers om 14.30 oere

tsjerkegebou

Adri fersoarget in  folslein optreden foar de groep 75 + ers.

21

High Tee

Thomashuis Mounein 15.00 - 17.00

mits it waar it butenbarren talit.

30

'Op Stap' 13.00 oere

NOV Museum Ouwsterhaule

besletten

oktober

1

It programma OP STAP fan Folkert Wesseling & Adri de Boer

NOV museum Ouwsterhaule 16.00 uur

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


13

Noardewyn Live

Omrop Fryslân radio

De release fan Adri syn nije singel 'Alde dyk' live  sil barre yn it  radioprogramma fan Willem de Vries.                                                                     It eftergrûn koarwurk is dien troch Arvan Blok en Agnes Sambrink en sy sille op dit beskieden feestje ek meidwaan.

Alde dyk is in oersetting fan Country road en is in gearwurking fan Adri en Jurjen van der Meer.


15

húskeamerkonsert

Sumar
29

'Oer de grins' mei Adri de Boer

Swettehûs Skearnegoutum 15.00 oere

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) Blau ( Thé Lau 'Blauw' ).

Noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.                                                                                                                                   Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

Nei it konsert sil it publyk foar in bydrage frege wurde foar yn de hege hoed.

De tagong is fergees.

novimber

5

'Oer de grins' mei Adri de Boer

De Kleasterkapel Sibrandahûs

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ). Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau , Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc. Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldig programma fan de werkenning.

10

jubileum VANLA

13

Aldereinwurk de Gordyk

Rondezaal De Skâns 14.00 - 16.00 oere

In folsein konsert fan Adri foar de âlderein út de Gordyk.18

Begraffenisferiening 'De Laatste Eer Bantega' 65 jaar 14.30 - 16.30 oere

Adri sil in tal lieten sjonge die in moaie sfear útazemje.

23

Presintaasje EP Leafd' fan Janneke de Boer en Lise Marije Meijer

De Schierstins Feanwâlden 20.00 oere

Mei in gastoptreden fan Adri en it duo Syta & Marije

26

Jubileumkonsert 'Adri de Boer 30 jier yn it Frysk' 15.30 oere

Buorskip Beetstersweach

Yn in feestlik jubileumprogrammabribgt de Liphúster trûbadoer Adri in oersjcoh fan syn oeuvre fan 1987 ôf, it jier wêr 't hy foar it earst mei Frysktalige lietsjes foar it ljocht kaam. Syn ferskes binne net mear fuort te tinken yn it Fryske muzykla3n en Adri is ek noch lang net fan doel der mei te stopjen. Fan de 46 jier dat hyno op de planken stiet it twa tredde de3rfan as Frysktalich trûbadoer.. Oan dit konsert wurkje mei: Arvan Blok gitaar, Bernhard Holtrop bas, en Richard Veltman op slachreau.Dizze muzikanten wiene der ek by doe 't Adri de cd TIID presintearre yn in grôtfolle Buorskip. Neist in oersjoch fan syn oeuvre  sil Adri ek nûmers hearre litte fan syn nije programma OER DE GRINS. Prachtige ferskes fan bekende artiesten die 't hy folslein nei syn hân setten hat.. Yn in romme seleksje mei songs fan û.o. Lou Reed, The Beatles, Thé Lau, De Dijk, Herman van Veen en Dire Straits jout de sjonger fan Lippenhúzen in stielkaart fan syn eigen mearkleurige muzikale uûntwikkeling.. En alles oerset yn it Frysk. Fansels klinke by dit konsert ek songs fan James Taylor, Ralph Mc Tell, John Denver,  en Daniel Lohues. It lêste wapenfeit is syn nije singel 'Alde dyk' ( Country roads fan John Denver ) Tegearre mei Arvan Blok en Agnes Sambrink presentearre Adri de singel yn it radio programma Noardewyn life.

It konsert begjint om 15.30. Seal iepen om 15.00 oere. De tagong is 10.00 euro.

desimber

1

Bondelpresintaasje Jurjen van der Meer 13.00 oere

It Haskefjild De Jouwer

Jurjen van der Meer  lansearret op syn âlde wurkplak syn nije poësijalbum.                                                                                                                   Bern út de boppebou sille in tal gedichten foar it ljocht bringe en Jurjen sil sels wat fertelle.                                                                               Adri sil in tal nûmers jonge.                                                                                                                                                                                Jurjen van der Meer  hat de ôfrûne tweintich jier in protte ferskes foar Adri skreaun die ferspraad oer syn albums ferskynd binne.
5

Sinterklaas feest

KSW Kleinschalig Wonen Suyderhuys Surhuisterveen 10.00 oere

Adri fersoarget de muzyk.

10

Winter/kryst thúskeamerkonsert 'De waarmte fan desimber' 18.00 oere

Surhuizum

besletten

16

Op en út

Neushoorn

Adri sil mei de Bogerman Vocals in twatal nûmers sjonge die de jûns te hearren binne in harren kryst-winterprogramma  ' De waarmte fan desimber de jûns om 20.00 oere yn de Hemrik.

Yn Op en út binne se te hearren tusken 10.00 - 11.00 oere. 

16

De waarmte fan desimber 20.00 oere.

Witte kerk De Hemrik

In prachtig winterkonsert yn de sfearen fan de winter, fan de kryst.

De sjonger fan Lippenhuzen nimt jo mei nei de langstme fan de winter, de krystbream optúgje, de redens ûnder bine.

In grut tal nûmers fan syn album ‘De waarmte fan desimber’  binne yn dit unyke konsert te hearren, mar ek oersettings fan

wrâldferneamde winter/krystsfear ferskes komme yn dit konsert  oan bar.

Teatermakker Folkert Wesseling  sil op syn eigen wize by dit konsert jo troch wûnder waarme ferskes  wrâld fan Adrireizigje litte.

De Bogerman Vocals fan Snits sille Adri by in tal ferskes begeliede. 

Tagong 12,50 euro ynkl. drankje yn it skoft

18

krystfeest âlderein Surhústerfean

De Lantearne

16.00 - 18.00 oere

20

krystkonsert Adri & Piipegaelstejsjongers

DG tsjerke De Rottefalle
22

De waarmte fan desimber

Sumar 21.00 oere

letter mear ynfo

jannewaris

5

Nijjiersgearkomste Fryske Krite

De Koningshof It Hearrenfean

Adri sil in konsert fersoarje fan 20.00 - 21.00 oere

7

Om't it kin

Rottum

besletten feest wêr 't  Adri de Boer en Folkert Wesseling hun programma Om 't it kin bringe sille.

13

nijjierskonsert Adri de Boer en brassband 'Ere zij God' .

Damwâld De Kruisweg 20.00 oere

Adri de Boer ynfalle foar Tet Rozendal bij Niijierskonsert Ere Zij God


DAMWALD –  Brassband Ere Zij God út Damwâld begjint har muzikale jier mei in nijjierskonsert yn een hertferwaarmjende gearwurking mei trûbadoer, singer-songwriter Adri de Boer. Ek sil de brassband  Adri by in tal nûmers begeliede.

Omt Ted Rozendal fliert is troch in harsensskodding is de gearwurking socht mei Adri.

De kaarteferkeap is begûn en reserfearjen kin fia  

It konsert is op sneontejûn 13 jannewaris  om 20.00 oere yn de Kruisweg fan Damwâld.

In prachtlokaasje, mei in prachtige gelegenheid nei de tiid noch nei te praten oer it konsert.


27

come together

Neushoorn Ljouwert

Yn it ramt fan  KH 2018 yn De Backstage, it kafee fan Neushoorn, in ‘come-together’  fan Liet winners ‘troch de jierren hinne’.

Adri wûn ta kear it frysktalige festival, yn 1998 met SOAN en in 2001 met WY.

28

Om 't it kin mei Adri de Boer en Folkert Wesseling

De Kiekenhof Nijhoarne 15.30 oere

kabaret en muzyk wikselje elkoar ôf yn in ynteraktyf en noflik programma

febrewaris

4

'Oer de grins' 15.30 oere

Doopsgesinde tsjerkje Bûtenpost Julianalaan 12-a

Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

Wêr: Doopsgezinde tsjerkje, Julianalaan, Bûtenpost

Oanfang: 15.30 uur

Tagong: Foarferkeap en oan de seal € 8,50

Foarferkeap: Dropshop Liquorice + telefonisch 0511- 541444

13

Fryske wike

Wensoarchsintrum Foswert yn Ferwert. 15.00 oere

y.f.m. griep Adri is it optreden foarearst annulearre.

14

Fryske sneintemiddei/jûn

Muzykkafe De Compagnon Gorredijk

17.15 oere  Eddy

18.30 oere  Adri

mei in samlike tajefte.

18

Om 't it kin

Hallum 16.00 oere
23

Winterprogramma - 10

Reade Hynder Wommels

24

'Om 't it kin' mei Adri de Boer & Folkert Wesseling

Fryske Krite Hilversum 20.00 oere

In folslein en noflik programma mei muzyk en kabaret.

maart

2

Boereferining Terwispel 25 jier

Doarpshûs Terwispel

Adri sil in optreden fersoargje op dizze jûn.

9

Oer de grins

Teater De Wier Koarnjum

Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

23

Adri de Boer &* Murk Aukema

Rolbrêge Tynje 20.00 oere

Foar de SA klub sille Adri en Murk in concert fersoargje.

27

frijwilligers jûn

Haersmahiem Bûtenpost

Adri sil in konsert jaan foar de frijwilligers fan Haesrmahiem.

28

Aldereinwurk

MFA Blije

In geselliche moarn mei in optreden fan Adri.

april

13

Alderein

De Kjellingen oan It Harstepaed fan Eastermar 14.00 oere

Adri fersoarget in folselin optreden foar de âlderein yn Eastermar,

19

Mu`ykmiddei

âlderein wente Foswert yn ferwert

Adri sil op dizze middei foar de bewenners fan Foswert syn ferskes hearre litte.

29

Iepen poadium De Sweach

De Buorskip 16.00 - 19.00 oere

Sa as earder oankundige yn de kranten organisearret it Platvorm Oepen Podium op snein 29 April yn sealensintrum De Buorskip oan de Vlasleane 26 in iepen poadium. Dit yn it ramt fan LF2018 en Kulturiele Haadstrjitte De Sweach.

Fan 16.00 ioere giet de Tsjochseal ieoen  foar in optreden fan Adri de Boer en Murk Aukema.

Beide singersongwriters ha kompromyleas keazen foarv in bestean fan de iegen muzyk. Se komme beide uút Opsterlân en wêr 't de ien oer de frijheid fan Thús sjongt, docht de oar dat oer it grinsleaze fan de fierten efter de hoarizon.

Beide sille se harren eigen ferskes hearre litte, mar ek tegearre sjonge se in p[ear wra3ldhits yn duet ôfwikseljend yn it Ingelsk en yn it Frysk.

Letter op de middei sille de Healers optrede as in earbetoan oan Jehannes Kats, die hjoed op syn jierdei der graach by wêze wollen hie, mar koart ferlyn kaam te ferstjerren op fierstente jonge leeftiid.

Tusken de optredens troch sil Piet Zwerver top 2000 muzyk draaie.

De middei duorret oan't 19.00 oere en is fergees tagonklik.


maaie

9

11e stêde kuiertocht

Kuluriele sentrum Starum

Adri fersoarget de muzikale omballingen bij de start/stempelpost yn it kulturiele sintrum tusken 11.00 - 14.00 oere

10

11e stêde kuiertocht

kemping.... Harns.

Adri fersoarget de muzikale omballingen foby de start / stempelpost op kemping ....... tusken 11.00 - 14.00 oere

11

Adri den Arvan Blok hawwe besletten in album út te bringen mei de moaiste ferskes út it programma  'Oer de grins' 

Yn juny sille de opnames plak hawwe yn de Nooderzon Muziekproducties studio te Reduzum fan Sytse Broersma.

In it ferfolch op dit programma komt der foar it nije seisoen in ferfolch ûnder de namme ' Oer de grins 2 ' 

12

Reuzedei Akkrum 19.30 oere

Trigreppel 19

Adri sil op ien fan de pidia oan it wetter syn ferskes hearre litte.

Alle boatsje eigners kinne lâns de 14 podia farre om te hearren nei de ferskate muzyk op dizze jûn.


22

Frijwilligersjûn

Suyderhuys Surhústerfean 20.00 oere

Nei it diner foar frijwilligers sil Adri in folslein optreden fersoargje.

25

Iepening MFA Lippenhuzen

MFA

Adri sil, in spesjaal foar de iepening skreaun liet, tegearre mei de skoallebern sjonge


juny

2

Om 't it kin mei Adri en Folkert

besletten
3

Mei EoKoar

Maskelyn Hurdegaryp 15.00 oere


Adri, Bruno Rumler en popkoor Switch sille yn de tematyk fan KH 2018, de Mienskipssin, in konsert fersoargje. Alle trije litte sy harren songs hearre litte mar ek Mei ElKoar.  In unyk konsert wat jo perfoast net misse wolle.de tagong is 10 euro9

Om 't it kin' op American Party

Aldegea (sm)

Folkert Wesseling, Adri de Boer en Andries de Jong fersoargje in optreden fan 45 minuten mei harren poëtyske, teatrale en muzikale programma ' Om 't it kin' .

9

Iepen dei

Utfeartsintrum de Gordyk fan 10.00 -0 15.00 oere

9 JUNI INSPIRAASJEDEI AULA De Gordyk

Sneon sjonge op de Inspratiedag Aula Gorredijk. Tusken 10.00 - 15.00 oere kin elk die dat wol fragen stelle oer it gebrûk fan de Aula, romtes besjen en de mooglikheden besprekke. Dersille in tal spesialiearre bedriuwen harren produkten sjen litte. Utfeartfersoargers fertelle oer harren wurk, en ik sil tusken 12.00 - 15.00 oere om it heal oere in tal nûmers hearre litte.

10

Fryske muzyk op ' e Gordyk

Muzyk kafe De Compagnon fan 17.00 oere ôf.

Adri de Boer en  duo Bauke & Campbell sille om em om optredens fersoargje 

21

opening pleintje

De Buorskip Beetsterzwaag

It wurdt muzykaal omlist troch Adri

22

Itentsje FUEN

Prinsehof Earnewâld

Ynternasjonaal kongres organisearre troch de Fryske Ried.

Adri sil tusken de diner gongen yn, syn nûmers hearre en stiet nei de tiid noch in oere sintraal .29

Om 't it kin

De Tike

july

4

harksankjes oan bêd yn it siikhûs.

Nij Smellinghe

Yn in rigele fan uûntdekkings wat life muzyk dwaan kin oan be3d, sil Adri in minikonsert fan in heal oere jaan op in ôfdieling mei de dan oanwêzige patiënten.


septimber

9

Fryske dei 13.30 oere

Houtigehage

Mei Adri de Boer, shantykoar Wâldfolk, de band Jubox en .......

14

Om 't it kin

Talant Drachten

Adri en Folkert Wesseling bringe harren programma Om 't it kin foar de clienten op harren eigen wen lokaasje .

17

Vouwen van NU

Ronde zaal De Skâns Gorredijk 20.00 oere

Adri sil in folslein optreden fersoargje.

30

Helden fan Hjir

Muzykkafee Compagnong De Gordyk

Middei mei Adri, Rik Dijkstra en Jos Harteveld,Tsjuster en Feral Tides

oktober

9

Om 't it kin

Zuidoostzorg Gorredijk

Adri en Folkert spylje harren programma Om 't it kin

28

Wad n Koor

KSW Surhuisterveen

Wad n koor under lieding fan Adri de Boer sil in konsert jaan yn De Haven van Kleinschalig wonen.

31

Fairtradewike

Bakkefean


O.B.S. De Oanrin, CBS Betrouwen en Café de Brink in Bakkeveen binne de nije dielnimmers oan Faitrade Opsterlân, sy krije in sertifikaat útrikt 

De boargermaster oerhannicht oan PB in boerd  'Faitrade gemeente' by it komboerd by de tagong fan Bakkefean 

Us Fairtrade ambassadeur en troubadour Adri de Boer  sil it troch him makke eigen Opsterlandse Fairtradeliet foar it ljocht bringe.


novimber

2

Sjoerd Steegstra ensa mei gastoptreden fan Adri de Boer

jeugdcentrum Zero Dokkum 20.00 oere

 Tagongspriis 5 euro

10

Ned. genootschap van St Jacob gearkomste

Grote kerk Leeuwarden
16

OER DE GRINS

De Einekoer Ryptsjerk


Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

desimber

1

De waarmte fan desimber

Fryske krite Hilversum

Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst.  

En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen.

De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie reden

om der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean.

Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. 

Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.

1

10 jier dei ferbliuw

Het sleutelbos Nijhoarne 14.00 oere

Adri sil dizze middei syn ferskes hearre litte foar klienten en personiel.

9

Sido Martens, Adri de Boer & Jan de Vries

Piyerkerk Lippehúzen

It binne grutmasters fan it Liet en se spylje fertsjinstlik gitaar, skriuwe harren eigen teksten en komponearje dêrby muzyk.. Alle trije hawwe se de ôfruûne jierren in unyk oeuvre opbout.De ienyn it Frysk, de oare  yn it Biltsk en de trêdde brocht al sântjin albums út yn in unyk Nederlânsk sjongidioom. Poëzy, sjongkeunst, en muzikaliteit witte de de trûbadours Adri de Boer, Jan de Vries en Sido Martens op folslein orizjinele wize te ferbinen. Noch nea stiene dizze Fryske trûbadours op ien poadium. De Pitertsjerke yn Lippenhuzen bringt op dizze sneintemiddei de sjongers foar it earst tegearre.

Tagong 10 euro


15

Krystkonsert Noaten op 'e sang met Adri de Boer

Surhuisterveen Regenboogkerk 16.00 uur

Noatenb op 'e sang fiert harren 20 jierich bestean mei in krystkonsert mei as gast trûbadoer Adri de Boer.

16

De waarmte fan desimber

Damshûs Nijbeets 20.00 oere


Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst.  

En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen.

De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie reden

om der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean.

Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. 

Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.

18

Om 't it kin

Teater De Wier Koarnjum 15.00 oere

Foar it âldrein projekt bringe Adri de Boer en Folkert Wesseling it muziekteaterprogramma Om 't it kin

Prachtige ferskes wurde ôfwikseld mei ferbinende teksten fan Folkert
19

besletten feest

bibleteek It Hearrenfean
21

Noordewyn life

Omrop Fryslan

Adri de Boer en Arvan Blok komme freed yn Noardewyn oer harren  live album 'Oer de grins'  praten. It album kaam in pear wiken ferlyn foar it ljocht. Hjoed sille de mannen der wat fan hearre litte. Ek sil Adri mei Folkert Wesseling oer ahrren programma De  Waarmte Fan Desimber praten. It programma dat sneon noch te jen is yn Garyp en Snein yn Wommels.

22

De waarmte fan desimber

Garyp 20.00 oere


Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst. En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen. De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie redenom der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean. Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.

23

De waarmte fan desimber

It Reade Hynder Wommels 20.00 oere

Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst. En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen. De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie redenom der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean. Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.


Nei ôfrin sille Grytze en Grize de sfear by de neisit ferheegje.

28

Aldjiers gearkomste 20.00 - 22.00 oere

Koningshof It Hearrenfean

jannewaris

1

Nijjiers borrel

De Buorskip De Sweach 14.00 - 18.00 oere

Murk Aukema en Adri de Boer sille dizze middei muzikaal omliste.

6

Oer de grins

De Pleats Burgum 16.00 oere.


Een middei konsert foar it NUT Burgum . Adri sjongt al mear as tritich jier yn it Frysk. Yn al dizze  jierren  binne der nochal wat oersettings makke troch Adri en syn fêste skriuwers en skriuwsters. en ferwurke yn syn programma's en albums. 'Foar har' (Frans Halsema ' Voor haar' ), Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Do hast in freon ( You've got a friend Carol KIng/James Taylor ) binne nûmers dy 't regelmjittich by de Omrop draait wurde. No in folslein programma mei allinne oersetting dy't harren oarsprong net y Fryslân ha. Tegearre mei ynstrumintalist en sjonger Arvan Blok in progamma fan 2 x 45 minuten mei ek nûmers fan Adri syn foarbylden Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues ensafierder.

14

Noardwyn life

Omrop Fryslân

Yn ferbân mei it konsert kommende sneintemiddei yn Beetstersweachkomt Adri mei in delegaasje fan it Frysk Symfonie Orkest nei  Noardewyn life.

20

Fries Symfonie Orkest yn gearwurking mei Adri de Boer24

foarpriuwke programma Adei en Folkert foar Zuiid Oost Zorg

Voltawerk De Gordyk 10.30 oere

Adri en Folkert sille in foarpriuwke jaan fan it programma wat sy ûntwikkelje foar Zuid Oost Zorg.

25

troutsjinst

Marrum 19.00 oere
27

sneintemideikonsert

Nij Smellinghe

Gebrûk meitsjende fan de fleugel yn de sintrale hal by de haadyngong  sil Adri in konsert jaan fan 2x 20 minuten
27
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri

febrewaris

3

OER DE GRINS

MFA Holwert middeis
5

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
16

O 't it kin

De Klink Koudum 15.00 oere