desimber

18

Om 't it kin

Teater De Wier Koarnjum 15.00 oere

Foar it âldrein projekt bringe Adri de Boer en Folkert Wesseling it muziekteaterprogramma Om 't it kin

Prachtige ferskes wurde ôfwikseld mei ferbinende teksten fan Folkert
19

besletten feest

bibleteek It Hearrenfean
21

Noordewyn life

Omrop Fryslan

Adri de Boer en Arvan Blok komme freed yn Noardewyn oer harren  live album 'Oer de grins'  praten. It album kaam in pear wiken ferlyn foar it ljocht. Hjoed sille de mannen der wat fan hearre litte. Ek sil Adri mei Folkert Wesseling oer ahrren programma De  Waarmte Fan Desimber praten. It programma dat sneon noch te jen is yn Garyp en Snein yn Wommels.

22

De waarmte fan desimber

Garyp 20.00 oere


Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst. En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen. De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie redenom der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean. Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.

23

De waarmte fan desimber

It Reade Hynder Wommels 20.00 oere

Foar jo it yn de gaten ha, is it alwer kryst. En dat is foar Adri de Boer en Folkert Wesseling in reden om wer mei in kryst konsert te kommen. De beide mannen ha dat foarich jier ek op in oantal plakken dien, en dat wie in grut sukses, en dat wie in goeie redenom der  yn 2018 d'r wer fierder mei te gean. Fansels mei nije prachtige ferskes fan Adri de Boer, dûns fan Ilja Rozenberg en oanfullende teksten/sketches troch Folkert Wesseling. Wy soargje dan foar in moai smûk konsert.


Nei ôfrin sille Grytze en Grize de sfear by de neisit ferheegje.

28

Aldjiers gearkomste 20.00 - 22.00 oere

noch net fêstlein It Hearrenfean

jannewaris

1

Nijjiers borrel

De Buorskip De Sweach 14.00 - 18.00 oere

Murk Aukema en Adri de Boer sille dizze middei muzikaal omliste.

6

Oer de grins

De Pleats Burgum 16.00 oere.


Een middei konsert foar it NUT Burgum . Adri sjongt al mear as tritich jier yn it Frysk. Yn al dizze  jierren  binne der nochal wat oersettings makke troch Adri en syn fêste skriuwers en skriuwsters. en ferwurke yn syn programma's en albums. 'Foar har' (Frans Halsema ' Voor haar' ), Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Do hast in freon ( You've got a friend Carol KIng/James Taylor ) binne nûmers dy 't regelmjittich by de Omrop draait wurde. No in folslein programma mei allinne oersetting dy't harren oarsprong net y Fryslân ha. Tegearre mei ynstrumintalist en sjonger Arvan Blok in progamma fan 2 x 45 minuten mei ek nûmers fan Adri syn foarbylden Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues ensafierder.

20

Fries Symphonie Orkest yn gearwurking mei Adri de Boer

Ontmoetingskerk Beetsterzwaag middeis


Tegearre mei it  FSO yn konsert, wêrby der in 8 tal wurken fan Adri spesjaal arrangearre binne foar dit barren troch harren dirigint Gerhart Drijvers

In unyke gearwurking tusken dizze troubadour út Lippenhuzen en it FSO.

Oanfangstiid en kaarteferkeap is op dit stuit noch net dúdlik 


26
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri

27

sneintemideikonsert

Nij Smellinghe

Gebrûk meitsjende fan de fleugel yn de sintrale hal by de haadyngong  sil Adri in konsert jaan fan 2x 20 minuten
febrewaris

3

OER DE GRINS

MFA Holwert middeis

maart

3

Om 't it kin

kritejûn Zeist

Adri & Folkert komme mei harren programma 'Om 't it kin' nei Zeist, mei harren programma fol mei lietsjes fan Adri  en sketsjes fan Folkert.

10

besletten konsert

21

Muzyk oan it bed 16.30 oere.

Bij Smellinghe besletten

Yn ir ramt fan in muzykprojekt op de ôfdieling Neurlogy komme artysten oan it bêd te spyljen en sjongen.

april

21

Aaipop

30

Om 't it kin

De Schakel Ljouwert

Foar it aldereinwurk spylje Adri en Folkert harren programma Om 't it kin.