juny

24

Mar Athon Snits

Martiniplein.

 Syb en Wiebe      start wandel marathon       8.00

Soundbox                                                    13.00 -13.45

Adri de Boer                                                14.00-14.45

Jaap Mulder & Sons                                      15.00-15.45

Mr Right                                                       16.30-17.15

De Boljeyers   (dweilorkest )                         17.15-17.45

Jelle B                                                          17.45-18 .30 

1 ste man 20.05-2015       1 ste vrouw            20.15-20.25,                                         

Wiebe                                                           19.00-20.00

Vanderlinde                                                   20.30-21.30

De kast                                                          22.00-23.15

Dilana Smith                                                  23.45-1.00      

july

13

boekepresintaasje Koningspad XL troch Fokko Bosker

Nieuw Allardsoog.
21

OP STAP Teater-muzykprogramma

Ynstappe by NOV busmuseum Ouwsterhaule 20.00 oere.

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia23

Omdat it kin

Buurtcam[ing Haulerwyk 14.00 - 15.00 oere

In programma mei teater, muzyk en pooëzy fan Folkert Wesseling, Adri de Boer en Andries de Jong.

augustus

19

OP STAP Teater-muzykprogramma

Opstap by NOV busmuseum Ouwsterhaule 20.00 oere

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


26

'Oer de grins' op Teaterfestival 'Voorbij de grens' .

Landgoed De 4 elementen Stroobos

Sa as de namme al seit is de ynstek fan dit lytse strjittefestival om fierder te sjen dan de eiegn grins. Of noch spesifyker sein; se wolle graach de grinzen tuken Grinslân en Fryslân 'fuortnimme' en de ferbining tusken dizze twa prachtige profinsjes en harren ynwenners fergrutsje. En wat wurket der no moaier as muzyk,teater, iten en humor. Adri sil yn alle gefallen ferskes sjonge u1t syn programma 'Oer de grins' .septimber

1

'Oer de grins' mei Adri de Boer

Warstiens 20.00 oere

letter mear ynfo

2

'Op stap' mei Folkert & Adri op it easterbarren

Eastermar
9

OP STAP Teater-muzykprogramma

NOV museum Ouwsterhaule 16.00 oere

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


20

startwike Pr. gem. Kollumfoar de 75 + ers om 14.30 oere

tsjerkegebou

Adri fersoarget in  folslein optreden foar de groep 75 + ers.

30

It programma OP STAP fan Folkert Wesseling & Adri de Boer

NOV museum Ouwsterhaule o.v.

Adri en Folkert mei it programma OP STAP mei in tocht yn in old timer bus fan twa oeren om it Tjûkemar hinne. 

om 't der maksimaal 50 sitplakken binne is reserfearjen needsaaklik fia


oktober

11

Folkert Wesseling & Adri de Boer mei harren programma ' OP STAP'

NOV museum Ouwsterhaule
15

húskeamerkonsert

29

'Oer de grins' mei Adri de Boer

Swettehûs Skearnegoutum

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ). Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Te Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc. Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldig programma fan de werkenning.

Nei it konsert sil it publyk foar in bydrage frege wurde foar yn de hege hoed.

De tagong is fergees.

novimber

5

'Oer de grins' mei Adri de Boer

De Kleasterkapel Sybrandahûs

Dit jier sjongt Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal.  Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ). Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Te Lou, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc. Tegearre mei multimuzykman Arvan Blok in geweldig programma fan de werkenning.

desimber

20

krystkonsert Adri & Piipegaelstejsjongers

DG tsjerke De Rottefalle

jannewaris

5

Nijjiersgearkomste Fryske Krite

De Koningshof It Hearrenfean

Adri sil in konsert fersoarje fan 20.00 - 21.00 oere