april

30

Om 't it kin

De Schakel Ljouwert

Foar it aldereinwurk spylje Adri en Folkert harren programma Om 't it kin.

maaie

14

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
29

11 stêde kuiertocht

Starum

Adri sjongt de kuierders ta tusken 11.00 - 13.00 oere.

30

11 stêde kuiertocht

Harns

Adri sjongt de kuierders ta.

juny

1

Reuzedei

Akkrum 19.00 oere
7

NachtSwalkertocht Aldhoarne

noch gjin ynfo oer
15

doarpsfeest Jonkerslân

Plein doarpshûs bbq 18.00 oere

Ari sil de bbq omliste mei syn muzyk

16
Pitertsjerke Lippenhuzen

Adri sil yn de tsjinst de mienskip op pian begeliede mar ek in tal eigen ferskes sjonge.

18

Om 't it kin

Harkema

Adri en Folkert bringe haren programma ' Om 't it kin'.

23

Wad n Koor

Feesttent Holwert Moarns matinee

It popkoor Wad n Koor sil moarns optrede by it Matinee.

july

4

Wad n Koor mei muzykferiening Cresendo fan Holwert

augustus

31

Easterbarren

Strjittefestival

septimber

8

Elke snein wat by 't ein

Earnewâld by VVV kantoar

Adri & Folkert bringe harren programma Om 't it kin.

24

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

oktober

20

Om 't it kin

Lions

Adri en Folkert brengen hun muziek/theater programma  Om 't it kin

novimber

1

Dat wie leuk 15.00 - 16.00 oere

De Rispinge Drachten.

It programma 'Dat wie leuk' fan Adri en Folkert spesjaal foar de a3lderein skreaun, mei âlde en nije ferskes, oer eartiids mar foaral ek oer it no.

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

21

krystkonsert CMV Beatrix mei Adri de Boer.

Doezum

letter mear ynfo

juny

25

FSO en Adri yn konsert op de Heamieldagen

Martinikerk Boalsert