augustus

31

Easterbarren

Strjittefestival

septimber

8

Elke snein wat by 't ein

Earnewâld by VVV kantoar

Adri & Folkert bringe harren programma Om 't it kin.

24

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
29

Sneintemiddeikonsert

Nij Smellinghe Drachten 15.30 - 16.30 oere

Adri sil in konsert jaan yn de hal op de dêr oanwêziche fleugel, mar sil ek út en troch in gitaar nûmer  hearre lite.

oktober

10

Muzyk oan bêd op ôfdieling A3

Nij Smellinghe

Adri spilet oan it bêd tusken 16.30 - 17.00 oere.

18

optreden Adri 19.30 oere

Feansterhiem Surhústerfean

Folsein optreden Adri de Boer  19.30 oere.

20

Om 't it kin

Lions

Adri en Folkert brengen hun muziek/theater programma  Om 't it kin

23

Merakels

Nijlân

Spesjaal foar bern fan 4 tot 10 jier in teater-/muzykprogramma  mei as tema HELDEN .

novimber

1

Dat wie leuk 15.00 - 16.00 oere

De Rispinge Drachten.

It programma 'Dat wie leuk' fan Adri en Folkert spesjaal foar de a3lderein skreaun, mei âlde en nije ferskes, oer eartiids mar foaral ek oer it no.

21

Muzyk oan bêd op ôfdieling A3

Nij Smellinghe

Adri spilet oan it bêd tusken 16.30 - 17.00 oere.

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

21

krystkonsert CMV Beatrix mei Adri de Boer.

Doezum

letter mear ynfo

maart

26

Muzyk oan bêd op ôfdieling A3

Nij Smellinghe

Adri spilet oan it bêd tusken 16.30 - 17.00 oere.

juny

25

FSO en Adri yn konsert op de Heamieldagen

Martinikerk Boalsert