febrewaris

24

'Om 't it kin' mei Adri de Boer & Folkert Wesseling

Fryske Krite Hilversum 20.00 oere

In folslein en noflik programma mei muzyk en kabaret.

maart

9

Oer de grins

Teater De Wier Koarnjum

Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

23

Adri de Boer &* Murk Aukema

Rolbrêge Tynje 20.00 oere

Foar de SA klub sille Adri en Murk in concert fersoargje.

27

frijwilligers jûn

Haersmahiem Bûtenpost

Adri sil in konsert jaan foar de frijwilligers fan Haesrmahiem.

28

Aldereinwurk

MFA Blije

In geselliche moarn mei in optreden fan Adri.

april

13

Alderein

De Kjellingen oan It Harstepaed fan Eastermar 14.00 oere

Adri fersoarget in folselin optreden foar de âlderein yn Eastermar,

maaie

9

11e stêde kuiertocht

Kuluriele sentrum Starum

Adri fersoarget de muzikale omballingen bij de start/stempelpost yn it kulturiele sintrum tusken 11.00 - 14.00 oere

10

11e stêde kuiertocht

kemping.... Harns.

Adri fersoarget de muzikale omballingen foby de start / stempelpost op kemping ....... tusken 11.00 - 14.00 oere

22

Frijwilligersjûn

Suyderhuys Surhústerfean 20.00 oere

Nei it diner foar frijwilligers sil Adri in folslein optreden fersoargje.

juny

3

Mei EoKoar

Maskelyn Hurdegaryp 15.00 oere

Adri, Bruno Rumler en popkoor Switch sille yn de tematyk fan KH 2018, de Mienskipssin in konsert fersoargje.Alle trije litte sy harren songs hearre litte mar ek Mei ElKoar.  In unyk konsert wat jo perfoast net misse wolle.de tagong is 10 euro10

Fryske muzyk op ' e Gordyk

Muzyk kafe De Compagnon fan 17.00 oere ôf.

Adri de Boer en  duo Bauke & Campbell sille om em om optredens fersoargje 

septimber

17

Vouwen van NU

Ronde zaal De Skâns Gorredijk 20.00 oere

Adri sil in folslein optreden fersoargje.

novimber

16

OER DE GRINS

De Einekoer Ryptsjerk


Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

desimber

15

Krystkonsert Noaten op 'e sang met Adri de Boer

Surhuisterveen

Noatenb op 'e sang fiert harren 20 jierich bestean mei in krystkonsert mei as gast trûbadoer Adri de Boer.

jannewaris

6

Oer de grins

De Pleats Burgum 16.00 oere.


Een middei konsert foar it NUT Burgum . Adri sjongt al mear as tritich jier yn it Frysk. Yn al dizze  jierren  binne der nochal wat oersettings makke troch Adri en syn fêste skriuwers en skriuwsters. en ferwurke yn syn programma's en albums. 'Foar har' (Frans Halsema ' Voor haar' ), Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Do hast in freon ( You've got a friend Carol KIng/James Taylor ) binne nûmers dy 't regelmjittich by de Omrop draait wurde. No in folslein programma mei allinne oersetting dy't harren oarsprong net y Fryslân ha. Tegearre mei ynstrumintalist en sjonger Arvan Blok in progamma fan 2 x 45 minuten mei ek nûmers fan Adri syn foarbylden Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues ensafierder.

26
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri