juny

21

opening pleintje

De Buorskip Beetsterzwaag

It wurdt muzykaal omlist troch Adri

22

Itentsje FUEN

Prinsehof Earnewâld

Ynternasjonaal kongres organisearre troch de Fryske Ried.

Adri sil tusken de diner gongen yn, syn nûmers hearre en stiet nei de tiid noch in oere sintraal .29

Om 't it kin

De Tike

july

4

harksankjes oan bêd yn it siikhûs.

Nij Smellinghe

Yn in rigele fan uûntdekkings wat life muzyk dwaan kin oan be3d, sil Adri in minikonsert fan in heal oere jaan op in ôfdieling mei de dan oanwêzige patiënten.


septimber

9

Fryske dei 13.30 oere

Houtigehage

Mei Adri de Boer, shantykoar Wâldfolk, de band Jubox en .......

17

Vouwen van NU

Ronde zaal De Skâns Gorredijk 20.00 oere

Adri sil in folslein optreden fersoargje.

oktober

27

Folkert Wesselimg 10 jier op de planken

De Skâns

Letter mear oer de programmearing

novimber

10

Santiago loop

Akkrum
16

OER DE GRINS

De Einekoer Ryptsjerk


Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

desimber

15

Krystkonsert Noaten op 'e sang met Adri de Boer

Surhuisterveen

Noatenb op 'e sang fiert harren 20 jierich bestean mei in krystkonsert mei as gast trûbadoer Adri de Boer.

28

Aldjiers gearkomste 20.00 - 22.00 oere

noch net fêstlein It Hearrenfean

jannewaris

6

Oer de grins

De Pleats Burgum 16.00 oere.


Een middei konsert foar it NUT Burgum . Adri sjongt al mear as tritich jier yn it Frysk. Yn al dizze  jierren  binne der nochal wat oersettings makke troch Adri en syn fêste skriuwers en skriuwsters. en ferwurke yn syn programma's en albums. 'Foar har' (Frans Halsema ' Voor haar' ), Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Do hast in freon ( You've got a friend Carol KIng/James Taylor ) binne nûmers dy 't regelmjittich by de Omrop draait wurde. No in folslein programma mei allinne oersetting dy't harren oarsprong net y Fryslân ha. Tegearre mei ynstrumintalist en sjonger Arvan Blok in progamma fan 2 x 45 minuten mei ek nûmers fan Adri syn foarbylden Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues ensafierder.

26
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri

febrewaris

2

OER DE GRINS

MFA Holwert middeis