febrewaris

22

Om 't it kin

Koudum 19.30 oere

maart

2

Kritejûn

Seal efter de Noordelicht kerk Seist

Adri sil in folslein konsert fersoargje foar de krite fan Seist.

9

Piterrun

Earne oan it parkoers van de kuiertocht yn de omkriten fan Beetstersweach - Lippenhuzen
10

besletten konsert

16

Adri en Folkert spylje harren programma Om 't it kin foar de krite Meppel

Nijeveen 20.00 oere
21

Muzyk oan it bed 16.30 oere.

Bij Smellinghe besletten

Yn ir ramt fan in muzykprojekt op de ôfdieling Neurlogy komme artysten oan it bêd te spyljen en sjongen.

29

Om 't it kin

De Miente yn De Gordyk 14.30 oere

april

5

VGR afd Noard

sealensintrum It Haske De Jouwer 17.00 oere

Adri sil in optreden fersoargje foar de feriening fan Pensionearre Rabobankdirekteuren ôfdieling Noard.

6

besletten feest

De Sweach
21

Aaipop

Nijlân

Letter mear ynformaasje.

30

Om 't it kin

De Schakel Ljouwert

Foar it aldereinwurk spylje Adri en Folkert harren programma Om 't it kin.

maaie

14

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk
29

11 stêde kuiertocht

Starum

Adri sjongt de kuierders ta tusken 11.00 - 13.00 oere.

30

11 stêde kuiertocht

Harns

Adri sjongt de kuierders ta.

juny

7

NachtSwalkertocht Aldhoarne

noch gjin ynfo oer
18

Om 't it kin

Harkema

Adri en Folkert bringe haren programma ' Om 't it kin'.

23

Wad n Koor

Feesttent Holwert Moarns matinee

It popkoor Wad n Koor sil moarns optrede by it Matinee.

july

4

o.v. Wad n Koor mei muzykferiening Cresendo fan Holwert

4

Wad n Koor mei Cresendo

Under foarbehâld

augustus

31

Easterbarren

Strjittefestival

septimber

8

Elke snein wat by 't ein

Earnewâld by VVV kantoar

Adri & Folkert bringe harren programma Om 't it kin.

24

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

novimber

26

Aldereinprogramma Adri & Folkert

Voltawerk De Gordyk

desimber

21

krystkonsert CMV Beatrix mei Adri de Boer.

Doezum

letter mear ynfo