april

29

Iepen poadium De Sweach

De Buorskip 16.00 - 19.00 oere

Sa as earder oankundige yn de kranten organisearret it Platvorm Oepen Podium op snein 29 April yn sealensintrum De Buorskip oan de Vlasleane 26 in iepen poadium. Dit yn it ramt fan LF2018 en Kulturiele Haadstrjitte De Sweach.

Fan 16.00 ioere giet de Tsjochseal ieoen  foar in optreden fan Adri de Boer en Murk Aukema.

Beide singersongwriters ha kompromyleas keazen foarv in bestean fan de iegen muzyk. Se komme beide uút Opsterlân en wêr 't de ien oer de frijheid fan Thús sjongt, docht de oar dat oer it grinsleaze fan de fierten efter de hoarizon.

Beide sille se harren eigen ferskes hearre litte, mar ek tegearre sjonge se in p[ear wra3ldhits yn duet ôfwikseljend yn it Ingelsk en yn it Frysk.

Letter op de middei sille de Healers optrede as in earbetoan oan Jehannes Kats, die hjoed op syn jierdei der graach by wêze wollen hie, mar koart ferlyn kaam te ferstjerren op fierstente jonge leeftiid.

Tusken de optredens troch sil Piet Zwerver top 2000 muzyk draaie.

De middei duorret oan't 19.00 oere en is fergees tagonklik.


maaie

9

11e stêde kuiertocht

Kuluriele sentrum Starum

Adri fersoarget de muzikale omballingen bij de start/stempelpost yn it kulturiele sintrum tusken 11.00 - 14.00 oere

10

11e stêde kuiertocht

kemping.... Harns.

Adri fersoarget de muzikale omballingen foby de start / stempelpost op kemping ....... tusken 11.00 - 14.00 oere

22

Frijwilligersjûn

Suyderhuys Surhústerfean 20.00 oere

Nei it diner foar frijwilligers sil Adri in folslein optreden fersoargje.

25

Iepening MFA Lippenhuzen

MFA

Adri sil, in spesjaal foar de iepening skreaun liet, tegearre mei de skoallebern sjonge


juny

3

Mei EoKoar

Maskelyn Hurdegaryp 15.00 oere


Adri, Bruno Rumler en popkoor Switch sille yn de tematyk fan KH 2018, de Mienskipssin, in konsert fersoargje. Alle trije litte sy harren songs hearre litte mar ek Mei ElKoar.  In unyk konsert wat jo perfoast net misse wolle.de tagong is 10 euro9

Om 't it kin' op American Party

Aldegea (sm)

Folkert Wesseling, Adri de Boer en Andries de Jong fersoargje in optreden fan 45 minuten mei harren poëtyske, teatrale en muzikale programma ' Om 't it kin' .

10

Fryske muzyk op ' e Gordyk

Muzyk kafe De Compagnon fan 17.00 oere ôf.

Adri de Boer en  duo Bauke & Campbell sille om em om optredens fersoargje 

septimber

9

Fryske dei 13.30 oere

Houtigehage

Mei Adri de Boer, shantykoar Wâldfolk, de band Jubox en .......

17

Vouwen van NU

Ronde zaal De Skâns Gorredijk 20.00 oere

Adri sil in folslein optreden fersoargje.

oktober

27

Folkert Wesselimg 10 jier op de planken

De Skâns

Letter mear oer de programmearing

novimber

10

Santiago loop

Akkrum
16

OER DE GRINS

De Einekoer Ryptsjerk


Ferline jier song Adri al wer 30 jier yn syn memmetaal. Yn al die jierren binne der nochal wat oersettingsmakke fan lietsjes en meinaam yn syn optredens en albums, mei as meast draaide nûmers by Omrop Fryslân;  Do hast in freon ( Carol King/James Taylor  ‘ You’ve got a friend ),’ Foar har’ ( Voor haar  Frans Halsema ) , Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Blau (Thé Lau Blauw )

Mar noch nea hat Adri in folslein programma dien mei alinne oersettings die harren oarsprong net yn Fryslân hawwe.  In programma fan 2x 45 minuten wêryn  noch mear bekende lieten  foarbykomme fan û.o. Jacques Brell, Ramses Shaffy, Herman van Veen, Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles, Douwe Bob etc. etc.      

 Tegearre mei multi ynstrumintalist  Arvan Blok in geweldich programma fan de werkenning.

desimber

15

Krystkonsert Noaten op 'e sang met Adri de Boer

Surhuisterveen

Noatenb op 'e sang fiert harren 20 jierich bestean mei in krystkonsert mei as gast trûbadoer Adri de Boer.

28

Aldjiers gearkomste 20.00 - 22.00 oere

noch net fêstlein It Hearrenfean

jannewaris

6

Oer de grins

De Pleats Burgum 16.00 oere.


Een middei konsert foar it NUT Burgum . Adri sjongt al mear as tritich jier yn it Frysk. Yn al dizze  jierren  binne der nochal wat oersettings makke troch Adri en syn fêste skriuwers en skriuwsters. en ferwurke yn syn programma's en albums. 'Foar har' (Frans Halsema ' Voor haar' ), Strjitten fan Ljouwert ( Ralph Mc Tell Streets of London ) en Do hast in freon ( You've got a friend Carol KIng/James Taylor ) binne nûmers dy 't regelmjittich by de Omrop draait wurde. No in folslein programma mei allinne oersetting dy't harren oarsprong net y Fryslân ha. Tegearre mei ynstrumintalist en sjonger Arvan Blok in progamma fan 2 x 45 minuten mei ek nûmers fan Adri syn foarbylden Thé Lau, Boudewijn de Groot, Venice, Lou Reed, The Beatles , Daniël Lohues ensafierder.

26
Lippenhuizen

besletten feest mei optreden fan Adri